ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการ นายช่างชวนวิ่ง EN UBU Run 2019

0
962

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการ นายช่างชวนวิ่ง EN UBU Run 2019

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สนับสนุนทุนการศึกษาและการกุศลโครงการ “นายช่างชวนวิ่ง” EN UBU Run 2019 ณ ลานจัดกิจกรรมด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประชาชนโดยทั่วไป ตลอดจนนักวิ่งสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 3,043 คน โดยมี นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด ภายใต้การต้อนรับที่อบอุ่นนำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ ที่ปรึกษา ดร.กิตติมา ศิลปษา ประธานการจัดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ รองประธานการจัดงาน นางสาวรุจิรัตน์ สิกขา ผู้จัดการโครงการ ดร.จรวยพร แสนทวีสุข ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางดวงมณี สิทธิธรรม ผู้ประสานงานศิษย์เก่า ตลอดจนคณะผู้บริหาร บุคลากร และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ร่วมเป็นคณะทำงานและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการโครงการและ นายวีระวัฒน์ อักษร นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อนำรายได้เป็นทุนการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมแก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเพื่อมอบแก่สาธารณกุศล พร้อมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ได้มีกิจกรรมทางกายภาพและประกอบกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี สัมพันธภาพอันดีในครอบครัว และเพื่อเป็นให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง

หลังการวอร์มร่างกายก่อนการวิ่งนักวิ่งทุกคนพร้อมกัน ณ บริเวณจุด Start โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงการปล่อยตัว เริ่มจากมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร และ ฟันรันระยะทาง 5 กิโลเมตรตามลำดับ นายวีระวัฒน์ อักษร นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการ “นายช่างชวนวิ่ง” EN UBU Run 2019 ครั้งนี้ คณะผู้จัดงานได้กราบนิมนต์พระปลัดสุรพงษ์ จิตญาโณ รองเจ้าอาวาสวัดป่าแสงธรรมสาขาที่ 52 วัดหนองป่าพง และพระครูสังฆภารพิสิฐ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอดอดมดแดงและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่นักวิ่งในช่วงปล่อยตัวนักวิ่งทั้งสองประเภทด้วย การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จากจำนวนนักวิ่งที่เกิดเป้าหมายที่ทางคณะผู้จัดกำหนดไว้ เนื่องจากมีนักวิ่งที่ให้ความสนใจสมัครวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร จำนวน 1,281 คน และฟันรันระยะทาง 5 กิโลเมตร จำนวน 1,762 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,043 คน หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วทางสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้นำรายได้จากการจัดโครงการมอบให้แก่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเงินจำนวน 450,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทนรับมอบเงิน และมอบโล่รางวัลให้แก่นักวิ่งในประเภทต่าง ๆ ตามลำดับ และการจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความสามัคคีของทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน ตลอดจนทีมงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนทำให้การจัดงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ ทางสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ต้องขอขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดโครงการ“นายช่างชวนวิ่ง” ครั้งต่อไปจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนและทุก ๆ ท่านด้วยดีตลอดไป.

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here