ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ม. ขอนแก่น จัดค่ายพัฒนาคุณลักษณะด้านสมรรถนะการคิดชั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ..

0
833

ม. ขอนแก่น จัดค่ายพัฒนาคุณลักษณะด้านสมรรถนะการคิดชั้นสูงทางคณิตศาสตร์

วันที่ 18-20 มีนาคม 2562. ที่โรงเรียนบ้านดอนกลาง (ราษฏร์สวเคราะห์) อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี. นายสุริยา พลหาญ ผอ.โรงเรียนบ้านดอนกลางฯ. กล่าวว่า. ทางสาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. กำหนดจัดค่ายพัฒนาฯ ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 โดยมีคณะวิทยากร. คณะอาจารย์ที่ปรึกษา. และนักศึกษา ปี 1 ปี 2. และปี 4. จำนวน 135 คน และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3. จำนวน 119 คน จาก 19 โรงเรียน. เข้าร่วมจัดกิจกรรมค่าย ดังนี้

1
โรงเรียนบ้านดอนกลาง (ราษฎร์สงเคราะห์)
อุบลราชธานี
2
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
อุบลราชธานี
3
โรงเรียนบ้านธาตุ
อุบลราชธานี
4
2.โรงเรียนบ้านคอนสาย
อุบลราชธานี
5
โรงเรียนบ้านจั่น
อุบลราชธานี
6
โรงเรียนบ้านโพธิ์
อุบลราชธานี
7
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
อุบลราชธานี
8
โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์)
อุบลราชธานี
9
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
อุบลราชธานี
10
โรงเรียนบ้านกุดระงุม
อุบลราชธานี
11
โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง
อุบลราชธานี
12
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
ศรีสะเกษ
13
โรงเรียนบ้านนาขนวน
ศรีสะเกษ
14
โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร)
ศรีสะเกษ
15
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
ศรีสะเกษ
16
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร)
ยโสธร
17
โรงเรียนบ้านเตาไห
ยโสธร
18
โรงเรียนเมืองที
สุรินทร์
19
โรงเรียนบ้านสน
สุรินทร์…

ทั้งนี้โดยมี รศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และนายกสมาคมคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. พร้อมด้วย รศ.จุมพล ราชวิจิตร ที่ปรึกษา ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง. อาจารย์ประจำวิชา สาขาคณิตศาสตร์ ดร.กาญจนา สุจีนะพงษ์. ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์. ม . ราชภัฏอุบลราชธานี และ อ. วีระศักดิ์ แก่นอ้วน. อ. ทองอุ่น มั่นหมาย จาก ม. ราชภัฏศรีสะเกษ. และผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายร่วมกิจกรรม. นับเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมและยกระดับคุณภาพครูและผู้เรียนอีกทางหนึ่ง

ปัญญา. แพงเหล่า ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here