ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อาชีวะอุบลฯ ส่งผู้สำเร็จการศึกษาสู่โลกอาชีพอย่างภาคภูมิ สมชื่อสถานศึกษาคุณภาพระดับนานาชาติ เชื่อมั่นผู้สำเร็จการศึกษามีศักยภาพ ก้าวสู่ฝีมือชน คนสร้างชาติ

0
884

อาชีวะอุบลฯ ส่งผู้สำเร็จการศึกษาสู่โลกอาชีพอย่างภาคภูมิ สมชื่อสถานศึกษาคุณภาพระดับนานาชาติ เชื่อมั่นผู้สำเร็จการศึกษามีศักยภาพ ก้าวสู่ฝีมือชน คนสร้างชาติ


วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 1,076 คน
ปีนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ประสงค์เข้ารับประกาศนียบัตร จำนวน 530 คน มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม จำนวน 24 คน มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรในระดับดีเด่น จำนวน 10 คน และผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ที่ประสงค์เข้ารับประกาศนียบัตร จำนวน 428 คน มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม จำนวน 35 คน มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรในระดับดีเด่น จำนวน 2 คน
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และผลการเรียนดีเด่นตลอดหลักสูตรในแต่ละสาขา ทั้งนี้ นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจก้าวสู่ความสำเร็จพร้อมย้ำให้ทุกคนภาคภูมิใจในตนเองและสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีแห่งนี้ สถานศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับในคุณภาพเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานและผ่านการประเมินระดับนานาชาติมาตรฐานเอเชียแปซิฟิค นักศึกษามีผลงานชนะเลิศการแข่งขันทักษะในทุกระดับ และมีผลการทดสอบ
V-net สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติทุกรายวิชา อันแสดงถึงความเชื่อมั่น ความมีศักยภาพในทุกด้าน เมื่อก้าวสู่โลกอาชีพย่อมสามารถนำความรู้คู่คุณธรรมที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อสร้างศักยภาพและภาพลักษณ์ที่ดีงาม นำพาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติสู่ความเจริญก้าวหน้าสืบไป

ภาพและข่าว ปชส.อาชีวะอุบลฯ

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here