ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.ตชด. แถลงผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน

0
685

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.ตชด.
แถลงผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน

วันพุธที่ 27 มี.ค. 2562 เวลา 13.30 น. พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ( ผบช.ตชด.) พร้อมด้วย พลตำรวจตรี คำเครือคง รอง ผบช.ตชด., พลตำรวจตรีพันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช ผบช.ตชด. ผู้บังคับการ 8 กองบังคับการ ร่วมแถลงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1-2 ) ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยได้มีการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบตลอดแนวชายแดนของประเทศไทย มีการทำงาน 3 ด้าน ด้านการป้องกันอธิปไตยตามแนวชายแดน ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และด้านการพัฒนาและช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วย กองบังคับการปฏิบัติการจำนวน 4 กองบังคับการ 16 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน และ 64 กองร้อยปฏิบัติการ นอกจากนี้เรายังมีกองบังคับการฝึกพิเศษ ที่ทำหน้าที่ในการหล่อหลอมและสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของตำรวจตระเวนชายแดนและสนับสนุนให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ เป็นหน่วยที่ได้รับการยอมรับในด้านความพร้อมในด้านการปฏิบัติการพิเศษต่าง ๆ และที่สำคัญ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนยังได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีกด้วย

การปฏิบัติงานห้วงที่ผ่านมาในปงบประมาณ 2562 หน่วยได้มีการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยเฉพาะการปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในเรื่องการป้องกันรักษาสถานการณ์ชายแดน ได้มีการจัดกำลังปฏิบัติภารกิจประจำฐานปฏิบัติการและจุดตรวจตามแนวชายแดน จำนวนทั้งสิ้น 223 ฐานปฏิบัติการ และลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยในพื้นที่ชายแดน อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงที่อาจทำให้ส่งผลต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตอนในของประเทศ ได้แก่ การสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การกระทำความผิดเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ การโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ การกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน อาวุธสงครามและวัตถุระเบิด การลักลอบสินค้าหลบหนีภาษีศุลกากร โดยเฉพาะการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในห้วงที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนทำการตรวจยึดของกลางคดียาเสพติดจำแนกตามของกลาง เป็นอันดับหนึ่งในส่วนของหน่วยสนับสนุนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถจับกุมยาบ้าได้กว่า 61 ล้านเม็ด กัญชาแห้งกว่า 12.000 กิโลกรัม

ในส่วนของการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนมีการพัฒนาขีดความสามารถและความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ โดยผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นในห้วงที่ผ่านมาได้แก่ การเข้าให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ช่วยให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบรรเทาความเดือนร้อนที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของพายุโซนร้อน “ปาบึก” รวมถึงการเข้าฟื้นฟูและสร้างบ้านให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” จำนวน 7 หลัง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ส่งมอบบ้านให้กับประชาชนไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งการช่วยเหลือประชาชน ตำรวจตระเวนชายแดนได้ปฏิบัติการอย่างเต็มกำลังความสามารถ สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที ทั้งในขั้นเตรียมการ การช่วยเหลือและการฟื้นฟู จนได้รับการยอมรับและชื่นชมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ เป็นที่พึ่งให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง

ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อน และในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้ว กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้มีสั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัด สำรวจทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบที่เกิดภัยแล้งเป็นประจำ พร้อมทั้งจัดเตรียมกำลังพล ยานพาหนะ (รถบรรทุกน้ำ) เครื่องมือ อุปกรณ์ พร้อมเข้าให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ทั้งการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ การได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในบางพื้นที่ การเฝ้าระวังการเผาป่า หรือการเกิดไฟป่า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้าง รวมถึงการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนในการปฏิบัติภารกิจของ “จิตอาสาภัยพิบัติ” เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางในการดำเนินการตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

นอกจากนี้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนยังริเริ่มโครงการใหม่ๆ เพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้สร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชน เช่น การเปิดกองร้อย – ฐานปฏิบัติการ บริการนักท่องเที่ยวตามโครงการ “ร้อยเต้นท์ ร้อยรัก ที่พักฟรี สวัสดีปีใหม่ 2562” โดยให้บริการเต็นท์ฟรีเพื่อพักแรมในกองร้อย ฐานปฏิบัติการ และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญฉลองเคาท์ดาวน์ ขึ้นปีใหม่ 2562 เพื่ออำนวยความสะดวก และแก้ไขปัญหาด้านที่พักให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงเป็นการให้พี่น้องประชาชนฉลองปีใหม่อย่างมีความสุขและปลอดภัย นอกจากนี้ ยังเปิดโครงการ “ตชด. เปิดค่ายร้อยรัก พักผ่อนริมหาดฟรี” ณ ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ให้พี่น้องประชาชนมาพักผ่อนริมหาดในค่ายพระรามหก โดย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้จัดเตรียมเก้าอี้ผ้าใบไว้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีบริการอาหารในราคาถูก และพี่น้องประชาชนยังสามารถท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าชายเลน การเยี่ยมชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน รวมถึงการทดสอบกำลังใจโดยการใช้บริการ โดดหอสูง ซึ่งได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลข่าวสารและสำรวจพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน คนพิการ ผู้สูงอายุ ที่ต้องการใช้รถวีลแชร์ แต่เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารและการขอรับบริการ โดย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้รับมอบวีลแชร์จากภาคเอกชน จำนวน 59 คัน เพื่อส่งมอบต่อให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ภาคอีสาน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารให้มีโอกาสได้พบประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น การทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นต้น

จากผลการปฏิบัติงานในห้วงไตรมาส 1-2 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้เร่งรัดดำเนินการและระดมกวาดล้างการกระทำผิดในพื้นที่ชายแดนในความรับผิดชอบจนบรรลุตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาภัยในพื้นที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และในการปฏิบัติงานห้วงต่อไป กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นตำรวจมืออาชีพที่เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here