ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ม.อุบลฯ ร่วมกับ สกว. นำร่องอุบลราชธานีโมเดล สู่เมืองแห่งการวิจัยและพัฒนาอาหารสร้าง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร”

0
743

ม.อุบลฯ ร่วมกับ สกว. นำร่องอุบลราชธานีโมเดล สู่เมืองแห่งการวิจัยและพัฒนาอาหารสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร”

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมทุนเพื่อดำเนินโครงการและจัดเวทีชี้แจง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร” ณ ห้องประชุมตลาดเทศบาล 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนอง การแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดในมิติเศรษฐกิจและอาชีพ ภายใต้ประเด็น “นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย” และเพื่อพัฒนาระบบจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเชื่อมโยงงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาระบบสนับสนุนที่เอื้อให้เกิดการเติบโตของการทำงานวิจัยรับใช้พื้นที่ หรือสังคมของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง ในการณ์นี้ นายประชา  กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมเวทีชี้แจงและได้กล่าวถึงสถานการณ์และนโยบายในการยกระดับตลาดเทศบาล 3 ให้แก่ผู้ร่วมเวทีชี้แจง ประกอบด้วย ดร.จริยาภรณ์  อุ่นวงษ์ ผู้บริหารโครงการวิจัยและทีมนักวิจัย “นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย” ซึ่งได้นำเสนอกระบวนการทำงานวิจัยประเด็น “การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าอาหารปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี” เพื่อการยกระดับความปลอดภัยของอาหารในจังหวัดอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงทำการวิจัยแบบบูรณาการในประเด็น “ห่วงโซ่คุณค่าสำหรับการบริหารจัดการตลาดสด” ซึ่งประกอบด้วย ระบบการจัดการตลาด การวางแผนระยะสั้น-ยาว การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Firm infrastructure) ระบบการพัฒนาทักษะของผู้ค้าด้านการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการแก่ลูกค้าและการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารตลาดและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด (Human resources management) การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับบริบทเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ตลาด (Technology development) ระบบการวางแผนและการสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวก (Procurement) การจัดหาและ ขนส่งสินค้า (Inbound Logistics) ระบบการจัดวางสินค้า กระบวนการให้บริการแก่ลูกค้า (Operation) ระบบการจัดการของเสีย น้ำเสีย ขยะและการดูแลสุขอนามัย การตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร (Outbound Logistics) การตลาดและการประชาสัมพันธ์ตลาดสด (Marketing and Sales) และการให้คำแนะนำ การให้ความรู้แก่ผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย (After-Sale Service) โดยการดำเนินงานวิจัยนี้ มีเป้าหมายเพื่อได้ต้นแบบตลาดอาหารปลอดภัยของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพื้นที่นำร่อง คือ ตลาดเทศบาล 3 และ ตลาดดอนกลาง

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า จากประกาศแผนนำร่อง “อุบลราชธานีโมเดล” เป้าหมายการเปลี่ยนแปลงภายใน 5 ปี เพื่อพัฒนาสู่ “เมืองแห่งการวิจัยและพัฒนาอาหาร” ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี คือ การมุ่งสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชน การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ และการเป็นเมืองเศรษฐกิจด้านการค้าชายแดน การท่องเที่ยวและการเกษตร ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ” และเพื่อให้ก้าวถึงซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว จังหวัดอุบลราชธานีจำเป็นที่จะต้องสร้างสุขภาวะองค์รวมโดยการยกระดับความปลอดภัยด้านอาหารและด้านสิ่งแวดล้อม จึงจะสามารถนำมาซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมได้ ซึ่งหนึ่งในวิธีการยกระดับการพัฒนาจังหวัดดังกล่าว คือ การพัฒนานวัตกรรมตลาดปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตลาดมีบทบาทในการกระจายสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้บริโภค จึงเป็นช่องทางที่สามารถส่งผ่านทั้งความปลอดภัยและความเสี่ยงต่อสุขภาพแก่ผู้บริโภคได้ เพื่อสร้างคุณค่าแห่งการเป็นเมืองน่าอยู่ของจังหวัดอุบลราชธานีให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภายในระยะ 20 ปี สำหรับโครงการดังกล่าว ได้รับความความร่วมมือจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และความร่วมมือของหน่วยงานภายนอก อาทิ สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหารตลาดดอนกลาง ผู้ประกอบการในตลาดเทศบาล 3 และตลาดดอนกลาง ภายใต้โครงการที่ได้รับการอนุมัติทุน ชุดโครงการวิจัย การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าอาหารปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการศึกษาศักยภาพการผลิต แปรรูปอาหารปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี โครงการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลาดอย่างมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับสู่การเป็นตลาดปลอดภัยอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี และโครงการย่อยกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับตลาดปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี และภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง สถานการณ์ตลาดปลอดภัยและการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ห่วงโซ่คุณค่าทางอาหารในจังหวัดอุบลราชธานี โครงการวิจัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่ดีสำหรับตลาดปลอดภัย โครงการวิจัย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อพัฒนาสู่ตลาดปลอดภัย โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดวางสินค้าและกระบวนการให้บริการสำหรับตลาดปลอดภัย และโครงการวิจัย เรื่อง ระบบจัดการของเสีย และสุขอนามัยสำหรับตลาดปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here