ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีลงนาม MOU ป.ป.ส. ร่วมกับ ภาคี 9 หน่วยงานขับเคลื่อนการลดความต้องการยาเสพติดในนิคมอุตสาหกรรม

0
547

รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีลงนาม MOU ป.ป.ส. ร่วมกับ ภาคี 9 หน่วยงานขับเคลื่อนการลดความต้องการยาเสพติดในนิคมอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ภายใต้กิจกรรม “นิคมอุตสาหกรรมร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” โดยมี นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) และผู้แทนจาก 9 หน่วยงาน ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยบูรณาการความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การลดความต้องการยาเสพติดในนิคมอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งส่งเสริมให้สถานประกอบการในทุกนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมแอมเบอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ตามนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล กำหนดให้มีการควบคุม สอดส่อง ตรวจตราโรงงาน ไม่ให้มี การแพร่ระบาดของยาเสพติด จากข้อมูลในปี 2561 พบว่า มีผู้เข้าบำบัดรักษายาเสพติดทั้งหมด 218,149 คน เป็นผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ซึ่งมีอายุ 15-59 ปี จำนวน 214,222 คน คิดเป็นร้อยละ 98.20 และจากช่วงวัยแรงงาน แบ่งเป็นพนักงาน/ลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการ 128,897 คน คิดเป็นร้อยละ 60.17 ดังนั้น ภาครัฐจึงได้เร่งรัดป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานและสถานประกอบการอย่างเข้มข้นมาโดยตลอด และเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ลดความต้องการยาเสพติดในสถานประกอบการ จึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมผ่านสื่อต่างๆ และให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งดำเนินการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อส่งเข้าบำบัดฯ และให้โอกาสผู้ผ่านการบำบัดฯ กลับเข้าทำงาน ตลอดจนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและพัฒนาแกนนำบุคลากรในสถานประกอบการ โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ ภาคีทั้ง 9 หน่วยงานจะดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้ครบทั้ง 45 แห่ง (5,604 โรงงาน) ในพื้นที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “การลดความต้องการยาเสพติดในสถานประกอบการทั่วประเทศ ถือเป็นความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มุ่งหวังให้สถานประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม มีส่วนร่วมในการต่อต้านยาเสพติด เกิดเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างสถานประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้สถานประกอบการปลอดภัยจากยาเสพติดหรือลดน้อยลง โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งเป็นหน่วยนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จะสนับสนุนการดำเนินงานในภาพรวมและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด”

นอกจากนี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. ยังให้ความสำคัญกับการลดความต้องการใช้ยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 เนื่องจากโรงงานหรือสถานประกอบการ ตลอดจนภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศจะมีวันหยุดยาว ทำให้พี่น้องประชาชนมีการเดินทางสัญจรมากกว่าปกติ สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้บูรณการร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชน และเฝ้าระวังการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยดำเนินการตรวจสารเสพติด และวัดระดับแอลกอฮอล์พนักงานขับรถทุกคนก่อนออกจากต้นทาง

การตรวจสัมภาระและพัสดุต่างๆ ในการเดินทาง การประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการรับฝากของจากคนแปลกหน้า
ซึ่งอาจจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติดได้ โดยหากพบเห็นยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 และแจ้งอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584”

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here