ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ไทยเบฟ ขานรับปีวัฒนธรรมแห่งอาเซียน “ASEAN Cultural Year 2019” ขยายเครือข่ายพันธมิตร สานต่อความสำเร็จ “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 5 ชูแนวคิด “อยู่เย็น เป็นสุข” จัดเต็มพร้อมกัน 4 ภาค กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-อุดรธานี-ภูเก็ต

0
677

ไทยเบฟ ขานรับปีวัฒนธรรมแห่งอาเซียน “ASEAN Cultural Year 2019”
ขยายเครือข่ายพันธมิตร สานต่อความสำเร็จ “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 5
ชูแนวคิด “อยู่เย็น เป็นสุข” จัดเต็มพร้อมกัน 4 ภาค กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-อุดรธานี-ภูเก็ต

27 มีนาคม 2562 กรุงเทพมหานคร – บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน สานต่อความสำเร็จงาน“Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อยู่เย็น เป็นสุข” สงกรานต์นี้ดีงาม…ที่ไหนก็มีสุข พร้อมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อร่วมกัน เรียนรู้ ส่งเสริม สืบสาน มรดก และวัฒนธรรมไทยสู่คนไทย และสากล ตอกย้ำแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทยให้มีความยั่งยืน โดยในปีนี้นับเป็นปีพิเศษที่ได้ผสานความร่วมมือกับ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน (ASEAN Chairmanship 2019) ให้งาน“Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ..วิถีไทย” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ให้ประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมที่บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก และมีความสอดคล้องกับแนวคิดของปีวัฒนธรรมแห่งอาเซียน (ASEAN Cultural Year 2019) คือ หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน (Diversity, Creativity, sustainability) จึงได้รับการบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 (ASEAN Cultural Year 2019) อีกทั้งยังถือเป็นมรดกร่วมทางวัฒนธรรมของหลายชาติในอาเซียน และนับเป็นการสนับสนุนการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนสู่สาธารณชนของภูมิภาคอาเซียนในวงกว้าง และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ ของประเทศไทยในมิติทางวัฒนธรรมเพื่อนำไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอื่น ๆ ของภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย
งาน “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อยู่เย็น เป็นสุข” สงกรานต์นี้ดีงาม ที่ไหนก็มีสุข สนุกอย่างดีงามก้าวข้ามปีใหม่ไทยกับวิถีความเป็นไทยที่งดงาม ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13 -15 เมษายน 2562 โดยมี นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และประธานการจัดงาน “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ..วิถีไทย” พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน ที่มาร่วมงานแถลงข่าว ณ ลานพระมณฑป วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เกี่ยวกับรายละเอียดงานครั้งนี้ คุณกมลนัย ชัยเฉนียน กล่าวว่า “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ได้รับการตอบรับที่ดีทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยในปีนี้เป็นการจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด “อยู่เย็น เป็นสุข” ซึ่งยังคงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากผู้ให้การสนับสนุนทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนรวมไปถึงเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันสืบสานศิลปวัฒธรรม และประเพณีดีงามอันเป็นมรดกของไทย โดยปีนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งที่ได้ผสานความร่วมมือกับ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศเป็นครั้งแรก ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน (ASEAN Chairmanship 2019) พร้อมต้อนรับปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2562 (ASEAN Cultural Year 2019) ด้วยการที่งาน “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ได้รับการบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย โดยมีกำหนดการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกันทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย ภาคกลาง จัดที่กรุงเทพมหานคร ใน 9 ท่าน้ำ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, ท่ามหาราช, ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค, เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์, ล้ง 1919 และในปีนี้ยังได้ขยายความร่วมมือไปยัง “สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม” เมืองมรดกทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่นำเสนอทุกมิติแห่งความภาคภูมิใจของไทยครบ 4 ภาค อาณาจักรศูนย์การค้าแห่งใหม่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รวมไปถึงภาคเหนือ จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่จังหวัดอุดรธานี และภาคใต้ จัดที่จังหวั ดภูเก็ตนอกจากนี้ ยังคงมีการสานต่อกิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความยั่งยืนให้ชุมชนก่อนการจัดงาน “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” คือกิจกรรม “ทำความสะอาดพระอาราม และชุมชนพร้อมกิจกรรมเสื้อเก่าแลกเสื้อลายดอก” ด้วยการผสานความร่วมมือกับ กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ร่วมด้วยกลุ่มพนักงานจิตอาสาของไทยเบฟ ชุมชน และสถานศึกษาใกล้เคียง เพื่อร่วมกันฟื้นฟูทัศนียภาพวัด และชุมชนให้สะอาดเพื่อความน่าอยู่อย่างยั่งยืนส่วนอีกหนึ่งโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง คือ “โครงการเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ และเยาวชน ร่วมบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของชุมชนก่อให้เกิดความภูมิใจที่ได้เป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวดีๆ ของชุมชนตนเองก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในที่สุด ทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของคณะผู้จัดงานที่ต้องการจะสานต่อความสำเร็จการจัดงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันบอกเล่าเสน่ห์ความเป็นไทยในมิติของวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับโลก”
ในส่วนของรายละเอียดกิจกรรมแต่ละจังหวัด เรียกว่ายังคงจัดเต็มมหกรรมความสุข และด้วยความสนุกดีงาม พร้อมรณรงค์การเล่นน้ำแบบประพรม เพื่อร่วมก้าวข้ามปีใหม่ไทยกับวิถีความเป็นไทยที่งดงาม ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทย คือ
กรุงเทพมหานคร ช็อป ชม ชิม บันเทิงใจสุขใจรับสิริมงคล ณ 9 ท่าน้ำ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร, วัดประยุรวง ศาวาสวรวิหาร,ท่ามหาราช, ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค, เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์, ล้ง 1919 และ ‘สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม’ ที่เรียกได้ว่าจัดเต็มทั้งกิจกรรมเสริมสิริมงคล ร่วมบุญปีใหม่ไทย อาทิ พิธีรดน้ำดำหัว สรงน้ำพระประจำวันเกิด ก่อพระเจดีย์ทรายเพื่อเป็น พุทธบูชา เวทีการแสดงทางวัฒนธรรม ตลาดย้อนยุค ร้านค้าประชารัฐ รณรงค์การใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเชื่อมโยงนักศึกษาศิลปะรุ่นใหม่วาดภาพ Portrait คู่กับอัตลักษณ์ของแต่ละท่าน้ำเพื่อเป็นที่ระลึก และเก็บเป็นของสะสม นอกจากนี้ยังมีบริการเรือด่วนรับส่งให้บริการฟรี ใน 9 ท่าน้ำ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงแรกเวลา 09.00-17.00 น. และช่วงที่สอง เวลา 17.00-22.00 น. รวมทั้งรับชมคอนเสิร์ตในบรรยากาศสุดชิลล์จากศิลปินดัง ได้แก่ ว่าน ธนกฤต, เปาวลี พรพิมล และ ลาดา อาร์สยาม ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2562 ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์
เชียงใหม่ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม่วนขนาดสงกรานต์ล้านนา ไปแอ่วกาดวิถีโบราณดีงาม นุ่งเมือง ผ่อศิลป์ กิ๋นข้าว แบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนลานทรายข่วงหลวง (สรงน้ำพระประจำวันเกิด ตัดตุงไส้หมู ปักตุงที่เจดีย์ทราย ตานตุงประจำราศีเกิด แห่ไม้ค้ำสรี แจกสรวยดอกสำหรับบูชาสิริมงคล) โซนมงคลรับทศวรรษใหม่ (ซุ้มสระเกล้าดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ เครื่องสักการะล้านนา น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จาก 10 วัด) โซนกาดหมั้วครัวฮอม (จำหน่ายอาหารพื้นเมือง และอาหารมงคลเถลิงศก มีการแสดงดนตรีจ๊อยซอ การแสดงดนตรีพื้นเมืองล้านนา ประชันการทำอาหาร “จ๊าดลำ ลาบแต๊ๆ หมู่เฮา”) และโซนกาดโบราณและสล่าเมือง (ชมหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาจากปราชญ์ชาวบ้าน พ่อครู แม่ครู สล่าเมือง) รับชมคอนเสิร์ตจาก สินเจริญ บราเธอร์ส และ ออกัส-วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ นักแสดงดาวรุ่งจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 วันที่ 13-15 เมษายน 2562
อุดรธานี สงกรานต์ไทพวน บ้านเชียง ณ วัดสระแก้ว และลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง สุขสันต์แจ่มใส ก้าวสู่วันปีใหม่ไทย ร่วมสัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีเสน่ห์ของไทพวนบ้านเชียง สืบสานอัตลักษณ์ไทพวนให้ยั่งยืน พบกับกิจกรรมตักบาตร วิถีไทพวน สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรพ่อใหญ่ แม่ใหญ่ไทพวนบ้านเชียง ขบวนแห่วัฒนธรรมไทพวน ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2562
ภูเก็ต ณ ถนนดีบุก เมืองเก่าภูเก็ต ชวนเดินหลาดหาของกินดืย (กินดี) แลงานอาร์ตให้ได้แรงอก ฟังเพลงให้บายใจ พบกับกิจกรรมภายในงานที่รวมอัตลักษณ์เมืองเก่าภูเก็ตไว้ที่นี่ที่เดียว แบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนกินดืย (กินดี) ลิ้มรสอาหารชื่อดังในตำนาน 40 ร้านค้า, โซนบายใจได้ แรงอก ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป(นิมนต์จากศาลากลาง), โซนแชะแชร์ Hi-light Photo Spot จุดถ่ายภาพบ้านโบราณ นิทรรศการภาพสเกชเมืองเก่าภูเก็ตจากนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม ม.ลาดกระบัง และบริการเช่าชุด Baba Closet, โซนทำมืย (ทำมือ) ช้อปสินค้าทำมือ และเวิร์คช้อปกว่า 30 ร้านค้า และโซนอ้อร้อ แดนซ์ฟลอร์ ลีลาศ และรับชมคอนเสิร์ตจากวงลิปตา และ เบิร์ดกะฮาร์ท ระหว่างวันที่ 14-15 เมษายน 2562 เตรียมสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม ที่ผสานความร่วมสมัยอันดีงามที่สุดของประเทศไทย เพื่อสืบสานมรดกไทย สู่คนไทยและสากล ต้อนรับปีวัฒนธรรมแห่งอาเซียน “ASEAN Cultural Year 2019” ได้ในงาน “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ที่จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน นี้ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.waterfestivalthailand.com และ Facebook: Water Festival Thailand ​

ขอบคุณภาพข่าว สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here