ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##การเสวนาพิเศษเรื่อง “สิทธิพิเศษของสมาชิก สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยประจำปี 2562 (Thailand Research Expo 2019)

0
549

การเสวนาพิเศษเรื่อง “สิทธิพิเศษของสมาชิก สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยประจำปี 2562 (Thailand Research Expo 2019)

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยประจำปี 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ
เมื่ออังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.30-10.15 น. สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดการเสวนา เรื่อง “สิทธิพิเศษของสมาชิก สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย
1. ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
2. พลโท ดร.ทวี แจ่มจำรัส อดีตเจ้ากรมพลาธิการทหารบก
3. ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
4. นางสโรชินี ศิริวัฒนา นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5. ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
6. นางสาวพรสวรรค์ มะทะโจทย์ นักแสดงช่อง 7 สี เป็นพิธีกรในส่วนของการเสวนาได้กล่าวถึงการสมัครสมาชิกตลอดชีพของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จะมีสิทธิประโยชน์ดังนี้
1. ได้รับการพิจารณาดีพิมพ์บทความในวารสารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย TCI กลุ่ม 1
2. ได้รับส่วนลด/สิทธิพิเศษในการเข้าอบรมกับสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ในหลักสูตรต่างๆ
3. ได้รับส่วนลด/สิทธิพิเศษ ในการศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อเก็บข้อมูลในการทำวิจัย
4. ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความของสมาคมฯ
5. ได้ร่วมจัดหลักสูตรอบรมในเรื่องที่ท่านเชี่ยวชาญ
6. ได้ดาวน์โหลดบทความของวารสารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยฟรี
7. ได้รับการบริการให้คำปรึกษาในการทำวิจัย
8. ได้มีโอกาสร่วมงานวิจัยับสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยตามความเชี่ยวชาญ
9. ได้มีโอกาสเสนองานวิจัยกับแหล่งทุนในนามสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงประวัติและความเป็นมาของสมาคมฯ ว่า “รัฐบาลในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างนักวิจัย ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้ริเริ่มจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิจัยประยุกต์ทางสังคมศาสตร์” ขึ้นในปี พ.ศ.2504 มีการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง กระทั่งในปี พ.ศ.2523ศาสตราจารย์ ดร.จุมพล สวัสดิยากร เลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นว่า ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิจัยทางสังคมศาสตร์” ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีจำนวนมากขึ้นและมีอยู่ทั่วประเทศ จึงได้เห็นควรจัดตั้งเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการขึ้น เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานและนักวิจัยของประเทศอีกทางหนึ่ง การก่อตั้งสมาคมนักวิจัยใช้เวลาดำเนินการถึงสามปีกว่าจึงสำเร็จในปี พ.ศ.2526ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จุมพล สวัสดิยากร เลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ ให้การสนับสนุนรวมถึงให้ใช้สถานที่ของสภาวิจัยแห่งชาติ สมาคมได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ทะเบียนเลขที่ จ.1946 ในนามสมาคม “นักวิจัยประยุกต์ทางสังคมศาสตร์” เมื่อวันที่10 มีนาคม 2535 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมนักวิจัยทางสังคมศาสตร์” วันที่ 30 พฤษภาคม 2546 ทางสมาคมได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมนักวิจัย” ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักวิจัยทั้งทางสังคมศาสตร์ และนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มาทำวิจัยร่วมกันตามนโยบายการวิจัยแบบบูรณาการหรือชุดโครงการวิจัยแห่งชาติ โดยให้อยู่ในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติและเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 สมาคมนักวิจัย ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย” ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เพื่อที่จะก้าวไปเป็นสมาคมที่เชื่อมโยงกับระดับภูมิภาคและในระดับสากลต่อไปสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย มีผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการที่ผ่านมา ทำให้มีผู้สนใจจากภาครัฐและภาคเอกชนสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น ปัจจุบัน สมาคมฯ มีสมาชิกสามัญ จำนวนกว่า 4,000 คน” ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมฯ กล่าวการสมัครสมาชิกตลอดชีพ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
อัตราค่าสมัคร 3,000 บาท (ตลอดชีพ) เพื่อการรับรู้ข่าวสารของสมาคมและสิทธิพิเศษในการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมทั้งในประเทศและต่างประเทศในราคาพิเศษ และสิทธิในการลงเผยแพร่ผลงานบทความ ผลงานวิจัยในวารสารสมาคมฯสมัครได้ที่สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
196 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยอาคาร วช.8 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุกจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 5790787, 087 9315303หรือดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่เว็บไซต์ www.ar.or.th, E-mail : ar@ar.or.th

ขอบคุณภาพข่าว สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here