ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#สำนักงาน ป.ป.ส. ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นกัญชา

0
402

สำนักงาน ป.ป.ส. ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นกัญชา 

โดยการจัดทำ Infographic 

ชุด..ไขปัญหา “กัญชา” ถูกหรือผิด 

(ร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่..) พ.ศ. ….) 

เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

1. กัญชา ยังเป็นยาเสพติดผิดกฎหมายหรือไม่?

: ยืนยันว่า…กัญชายังคงเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย

เนื่องจาก สหประชาชาติกำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติด ซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันและมีการควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนด โดยมีข้อยกเว้น “ให้สามารถใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ได้”

2. กัญชา ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้จริงหรือไม่

: กัญชาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้

เนื่องจาก… มีการศึกษาพบว่าสารสกัดจากกัญชา สามารถรักษาหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้ในบางโรค เช่น ลมชัก กล้ามเนื้อแข็ง ปวดเรื้อรัง และลดการคลื่นไส้อาเจียนของผู้ป่วยโรคมะเร็งจากการทำคีโม แต่จำเป็นต้องพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความเหมาะกับการใช้ในการบำบัดรักษาโรค

3..หลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ ประชาชนทั่วไปปลูกกัญชาได้หรือไม่

: ประชาชนทั่วไปจะได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้ต่อเมื่อ…เป็นเกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์การเกษตรที่จดทะเบียน และร่วมดำเนินการกับหน่วยงานรัฐหรือสถาบันการศึกษา จึงสามารถขออนุญาตปลูกกัญชาได้

4. ใครขออนุญาตปลูกกัญชาได้ :

>> หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์  เภสัชกรรม  วิทยาศาสตร์  เกษตรศาสตร์ หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ป้องกันปราบปราม

และแก้ไขปัญหายาเสพติด  สภากาชาดไทย

>> ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  เภสัชกรรม ทันตกรรม สัตวแพทย์หรือแพทย์แผนไทย

หมอพื้นบ้าน ตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

>> สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์ หรือเภสัชศาสตร์ 

>> เกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน  หรือสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียน

ตามกฎหมายและร่วมดำเนินการกับหน่วยงานรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษา

>> ผู้ขออนุญาตที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐ

       – เป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

       – เป็นนิติบุคคล ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและกรรมการ  หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ใน 3 ต้องมีสัญชาติไทยและมีสํานักงานในประเทศไทย@Maprang 

#ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here