ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##การประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการอาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1/2562

0
806

การประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการอาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น.
นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการอาชีวศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการอาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเอกชน, ดร.ชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน เลขาธิการสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ, นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, นายจิรบูลย์ วิทยสิงห์ นายกสมาคมของขวัญของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน รวมทั้งผู้แทนจากหลายองค์กร เช่น กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานเลขาธิการกฤษฎีกา, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, สภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศ และ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสนั่นอินทรประเสริฐ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมมีมติโดยคณะอนุกรรมการ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเอกชน ดังนี้

  1. เห็นชอบแนวทางการเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน พร้อมสร้างโอกาสในการศึกษาต่อของผู้เรียนสายวิชาชีพ ขณะนี้มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนจำนวน 12 แห่งที่ประสงค์จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2551 มาตรา 9 มาตรา 13 มาตรา 16 มาตรา 19 มาตรา 48 และมาตรา 49
  2. เสนอแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการสมทบเป็นเครือข่ายของสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนสถาบันการอาชีวศึกษา 5 ภาค ผู้แทนสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน โดยมี นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน
  3. เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษาเอกชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) โดยมีสารสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการอาชีวศึกษาเอกชน ตลอดจนกรอบและแนวทางการดำเนินงานของทุกสายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน ตั้งแต่ระดับต้นสังกัดจนถึงระดับสถานศึกษา

ขอบคุณภาพข่าว สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here