ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จ.มุกดาหาร จับมือเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนกำลังแรงงานสมรรถนะสูง (Super Worker) จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จัดสัมมนาขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงานสมรรถนะสูง(Super Worker)

0
314

จ.มุกดาหาร จับมือเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนกำลังแรงงานสมรรถนะสูง (Super Worker)

จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จัดสัมมนาขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงานสมรรถนะสูง(Super Worker) วันที่ 7 พ.ค. 2562 ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

นายสุวิทย์  จันทร์หวร (จัน-หะ-วอน) รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศ  มีชายแดนติดกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ซึ่งมีเขตเศรษฐกิจที่สำคัญคือ สะหวันเซโน แหล่งผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ที่ขนส่งสินค้าเข้า ออก ผ่านด่านศุลกากรมุกดาหาร จึงทำให้จังหวัดมุกดาหารมีมูลค่าการค้าชายแดนสูงเป็นอันดับ ๒ รองจากจังหวัดสงขลา จากสถานการณ์การลงทุนที่ผ่านมายังไม่มีภาคเอกชนมาลงทุน เนื่องจากปัจจัยที่สำคัญหลายประการ และปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ การขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพในพื้นที่ ซึ่งในวันนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากำลังแรงงาน ได้ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงานสมรรถนะสูง(Super Worker) ก็เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและหาแนวทางร่วมกันระหว่างองค์กรในระดับจังหวัด ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานด้านการพัฒนากำลังคน สถาบันการศึกษา ร่วมกันขับเคลื่อนแรงงานให้มีสมรรถนะสูงเป็นแรงงานที่มีคุณภาพในระดับพื้นที่ ไปสู่ระดับสากล ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  ตลอดจนการศึกษาข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาของการพัฒนาฝีมือแรงงานสมรรถนะสูงในพื้นที่ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงระบบ และรูปแบบการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพข้อเท็จจริง ทั้งนี้ โดยอาศัยเครือข่ายการบริการจัดการด้านแรงงานที่มีคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพในระดับภูมิภาค

​ด้านนางพรศิวลักษณ์  ผิวสอาด  ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับประชาชนวัยกำลังแรงงานให้ได้คุณภาพสอดคล้องกับกิจการที่ BOI ส่งเสริมการลงทุน ยังคงเป็นปัจจัยหลักของการตัดสินใจของการลงทุนที่สำคัญของประเทศในการบรรลุเป้าหมายสู่เจตนารมณ์ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  โดยจังหวัดมุกดาหาร ถูกจัดตั้งให้เป็นหนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจจากหลายปัจจัย ประกอบด้วย ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) เชื่อมโยงสู่ลาว เวียดนาม และประเทศในแถบตะวันออกไกล (ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน)  สามารถร่วมดำเนินกิจการในลักษณะอุตสาหกรรมการผลิตร่วมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน (สปป.ลาว) ที่มีการลงทุนจากหลายประเทศ   จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า กำลังแรงงานจังหวัดมุกดาหารมีไม่เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากไม่มีสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี มีเพียงสถาบันการอาชีวศึกษาระดับ ปวช. ปวส.  ของรัฐและเอกชน รวม 6 แห่ง และวิทยาลัยชุมชน ประกอบกับในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค Digital ดังนั้น กำลังแรงงานจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมเข้าสู่การทำงานได้ทันที

​การสัมมนาครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรม หอการค้า องค์กรอาชีพต่างๆ สถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการพัฒนากำลังคน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  และภาคประชาชน  รวม จำนวน 150 คน

ปชส.พัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here