ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ/ตำบล

0
653

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ/ตำบล


วันที่14 พฤษภาคม2562 นายกมล โสพัฒน์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ/ตำบล ที่ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะรีเจนท์ อุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด รวม 55 คน
การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลเป็นภารกิจที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดให้สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) และเสนอแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อใช้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระบบส่งเสริมการเกษตรกำหนดให้การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรทุกระดับเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบส่งเสริมการเกษตรที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ/ตำบลขึ้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ/ตำบล สอดคล้องกับแผนแม่บท ประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นไปตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดให้จังหวัดนำไปใช้เป็นแผนปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรที่มีคุณภาพ ใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและทรัพยากรของอำเภอ/ตำบล และใช้เป็นกรอบในการจัดทำโครงการและงบประมาณประจำปีเสนอขอรับการสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณที่เกี่ยวข้องต่อไป

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here