ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีสดุดีและวางพวงมาลัยอนุสาวรีย์ฯ วันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 66

0
823

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีสดุดีและวางพวงมาลัยอนุสาวรีย์ฯ วันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 66

วันศุกร์ที่ 17 พ.ค.62 เวลา 09.30 น. พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีสดุดีและวางพวงมาลัยอนุสาวรีย์ พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ เนื่องในโอกาส วันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 66 ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.ท.วิชิต ปักษา รักษาราชการแทนผู้บัญชากาตำรวจตระเวนชายแดน , รองผู้บัญชาการ , อดีตผู้บังคับบัญชา อาทิ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว อดีตผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เป็นต้น ข้าราชการตำรวจและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี และในเวลา 13.00 น. มีพิธีมอบเครื่องหมายนักโดดร่มกิตติมศักดิ์ เครื่องหมายการต่อต้านการก่อการร้ายกิตติมศักดิ์ เครื่องหมายการต่อต้าน ปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ตปส.) กิตติมศักดิ์ ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล หน่วยงานและข้าราชการตำรวจดีเด่นอีกด้วย

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2496 เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ภายใต้คุณลักษณะ 3 ประการ คือ ทำการรบในระดับหน่วยขนาดเล็กได้อย่างทหาร ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ และพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างข้าราชการพลเรือน โดยมีพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจ เป็นผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนคนแรก กว่า 66 ปี ที่ตำรวจตระเวนชายแดน ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคงอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสำคัญตามแนวชายแดน ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ ส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จนก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน ประเทศชาติมีความมั่นคง เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชนชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และในก้าวต่อไปของตำรวจตระเวนชายแดนนั้น ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ อดทน และยึดมั่นในอุดมการณ์ของตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และความผาสุกของประชาชน ดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของหน่วย ครองตนอยู่ในระเบียบวินัย มีอุดมการณ์จิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและน้อมนำพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อความผาสุกของประชาชนและพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนสืบไป

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here