ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ม.อุบลฯ จัดเสวนาทางวิชาการด้านกฎหมายระดับนานาชาติ ครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ เชื่อมสัมพันธ์ประเทศอาเซียน

0
1068

ม.อุบลฯ จัดเสวนาทางวิชาการด้านกฎหมายระดับนานาชาติ
ครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ เชื่อมสัมพันธ์ประเทศอาเซียน

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดเสวนาวิชาการทางกฎหมายนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานและ นายขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดเสวนาวิชาการทางกฎหมายนานาชาติครั้งนี้ เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ในการให้บริการทางวิชาการด้านกฎหมาย อันเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งในการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์เมื่อ 15 ปี และเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพอาจารย์และบุคลากรในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ ของประเทศอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การยกระดับคณะนิติศาสตร์ให้เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นนำแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตามที่กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป
นายขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดเสวนาครั้งนี้ ได้รับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยพันธมิตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งหมด 3 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยจำปาสัก, มหาวิทยาลัยเว้ และมหาวิทยาลัยพระตะบอง ให้เกียรติเดินทางมาร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่ คณาจารย์นิติศาสตร์จากสถาบันพันธมิตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นักกฎหมายในวงการอื่น ๆ นักวิชาการอิสระ นักวิจัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจำนวนมากเข้าร่วมฟังการเสวนาครั้งนี้ ซึ่งได้แบ่งการเสวนาเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกได้รับเกียรติจาก นายสมชาย หอมลออ อดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นักกฎหมายที่สังคมคาดหมาย” และช่วงหลังเป็นการเสวนานานาชาติ หัวข้อ “บทบาทของนักกฎหมายในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน:ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา” ได้รับเกียรติจาก Mr.Arnunsin YATRA หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Mr.SENG Ratha, PhD. คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา Ms. Nga LE, PhD. คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกฎหมายแห่งเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ร่วมเสวนาและ นายรักขิต รัตจุมพฏ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการและเป็นผู้แปลภาษาอังกฤษ ภาษาลาว รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย คงเพียรธรรม อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้แปลภาษาเขมร และ นายมิตต ทรัพย์ผุด อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้แปลภาษาฝรั่งเศส เพื่อให้การเสวนาครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม ราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here