ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ACMECS ท่องเที่ยว

0
524

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ACMECS ท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับจังหวัดเชียงราย พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว อิรวดี-เจ้าพระยา- แม่โขง ครั้งที่ 4 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หัวข้อ “The River of Life”

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว อิรวดี-เจ้าพระยา- แม่โขง ครั้งที่ 4 (การประชุมท่องเที่ยว ACMECS) ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม เดอะริเวอรี่ บายกะตะธานี จังหวัดเชียงราย ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวและระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสท่องเที่ยว ACMECS โดยมีประเทศสมาชิก 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย เข้าร่วมการประชุม ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The River of Life” สายน้ำแห่งชีวิต อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง เพื่อร่วมกันพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ในกลุ่ม ACMECS ให้ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในระดับสากล จนนำไปสู่การบรรลุตามเจตนารมณ์ “Five Countries, One Destination” โดยนำเอา Landmark สถานที่สำคัญของประเทศสมาชิก ACMEC มานำเสนอเป็น key visualของงาน เช่น Angkor Wat & Angkor Thom, Ho Chi Minh City Hall, Grand Palace Thailand, Kyaiktyo Pagoda, Pha That Lung

สาระสำคัญในการประชุมเพื่อเป็นเวทีให้รัฐมนตรีท่องเที่ยว ACMECS ยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามแผนแม่บท ACMECS (ปี พ.ศ.2562-2566) อย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “Building ACMECS CONNECT by 2023” และตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิรูปโครงสร้างกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค ACMECS เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์โลกและภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา รวมทั้งรับทราบผลการประชุมสุดยอด ACMECS ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร ที่ผู้นำจะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและความหลากหลายรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือและความร่วมมือแบบบรรลุความต้องการของทุกฝ่าย (win-win) ด้วยมุมมองที่จะตระหนักถึงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาค การสอดประสานด้านเศรษฐกิจ และ การพัฒนาภูมิภาค ACMECS ในลักษณะยั่งยืนและมีนวัตกรรมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งนี้ รัฐมนตรีท่องเที่ยว ACMECS จะให้การรับรองตราสัญลักษณ์การท่องเที่ยว ACMECS เพื่อใช้ในการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว ในประเทศสมาชิก

นอกจากนี้ รัฐมนตรีท่องเที่ยว ACMECS จะได้หารือถึงแนวทางในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ACMECS ปี พ.ศ. 2562-2566 ซึ่งประกอบด้วย กรอบการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นที่จะบรรลุเจตนารมณ์ “ห้าประเทศ – จุดหมายปลายทางเดียว” เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการจัดการการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในกลุ่มอนุภูมิภาค ACMECS รวมทั้งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทาง เพื่อส่งเสริมเมืองโบราณ มรดกทางวัฒนธรรมและเส้นทางตามรอยพระพุทธศาสนา เป็นต้น รวมถึงแผนปฏิบัติการจะส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมและสินทรัพย์ทางธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับนานาชาติ และองค์กรภาครัฐมากขึ้น นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการจะนำไปสู่การแบ่งปันแนวปฏิบัติและความรู้ที่เป็นเลิศ ซึ่งจะเพิ่มความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของ ACMECS ให้มากขึ้นแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายกฎระเบียบ กฎหมาย และข้อมูลทางเศรษฐกิจเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอนุภูมิภาค ACMECS ต่อไป

6 มิถุนายน 2562 ข้อมูลกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here