ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และยกระดับการพัฒนาการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน

0
966

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และยกระดับการพัฒนาการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน

วันที่7 มิถุนายน2562 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสหกรณ์นักเรียนเพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียน ครู ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์ และ เกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน
กิจกรรมมีการจัดนิทรรศการ การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน , การประกวดเรียงความสหกรณ์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ,การประกวดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดีเด่น , การประกวดครูสหกรณ์ดีเด่น , การประกวดเล่านิทาน เป็นต้น ซึ่งมีผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ของโรงเรียนในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ขบวนการสหกรณ์ และประชาชนในจังหวัด อุบลราชธานี กว่า 500คน
สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 9 และ ได้ทรงรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้จัดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ของนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และ ได้ขยายผลไปยังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ขอพระราชทานน้อมนำวันที่ “ 7 มิถุนายน เป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ”
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงกำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์นักเรียน โดยมีวัตประสงค์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้ การสหกรณ์ในโรงเรียน และเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ในโรงเรียน ทั้งนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมกันจัดให้มีการแสดงผลงานและกิจกรรมด้านสหกรณ์ของโรงเรียนเป็นประจำในวันดังกล่าว ทุก ๆ ปี

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here