ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##คลังลงนาม MOU เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้เสื่อมโทรม 3 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
594

คลังลงนาม MOU เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้เสื่อมโทรม 3 จังหวัด
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กระทรวงการคลัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) กับกรมป่าไม้ เพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการปลูกป่า อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าไม้เสื่อมโทรม 3 จังหวัด จ.ชลบุรี จ.อุทัยธานี และ จ.ลำปาง นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) กับกรมป่าไม้ ว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัฐบาลได้เชิญชวนหน่วยงานร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งกระทรวงการคลังได้เสนอ “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งเป็นโครงการด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด โดยร่วมกับกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการปลูกป่า อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าไม้เสื่อมโทรม 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดลำปาง พื้นที่ป่าโดยรวม 177 – 3 – 89 ไร่ มีการวางแผนการบำรุงรักษาป่าที่ปลูกอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยจะเริ่มต้นโครงการในพื้นที่แรก ณ จังหวัดชลบุรี ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตเป็นทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบต่อไป เราจะดำเนินโครงการใน 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ป่าบริเวณบ้านหนองวงษ์ (เขาขุนอินทร์) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลา และป่าห้วยคอกควาย บริเวณบ้านห้วยขาแข้ง หมู่ที่ 10 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี และพื้นที่ป่าแม่เมาะ บริเวณท้องที่บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 5 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยโครงการดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้บุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัด และหน่วยงานในกำกับ รวมถึงชุมชนในพิ้นที่ ได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญดังกล่าว ตลอดจนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ เพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควัน
ที่ก่อให้เกิดผลเสียทั้งทางด้านสุขภาพ การท่องเที่ยว การเดินทาง และเศรษฐกิจทั้งในพื้นที่และภาพรวมของประเทศ
ซึ่งเรามั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยลดผลกระทบในเรื่องปัญหาหมอกควันที่เป็นปัญหาที่พบได้มากขึ้นในปัจจุบัน และมีส่วนช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ เป็นแนวป้องกันฝุ่นควันและเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ในธรรมชาติ ผลในอีกแง่มุมหนึ่งก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ ในการลงทุนทำธุรกิจในอนาคต และความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาท่องเที่ยว และก่อให้เกิดรายได้ทั้งกับประชาชนในพื้นที่และส่งผลดีกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ การปลูกป่าทดแทนป่าไม้ที่เสื่อมโทรม ตามทฤษฎีฟื้นฟูสภาพป่าด้วย วัฏธรรมชาติ (Natural Reforestation) ซึ่งเสมือนเป็นการปลูกป่าในใจคน เป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยมุ่งหวังให้เกิดการอนุรักษ์ป่า และยังผลโดยตรงต่อการอนุรักษ์น้ำให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน” รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวในท้ายที่สุด

ขอบคุณภาพข่าว สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here