ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับจังหวัดหนองบัวลำภู”

0
783

“พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับจังหวัดหนองบัวลำภู”

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, นางสาวดวงพร แสงทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย นายปิยะพันธ์ โมวพรหมานุช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู, นางสาวเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งทั้งสองฝ่ายร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและร่วมเป็นสักขีพยาน ในการสนับสนุนการดำเนินงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ พร้อมกล่าวแสดงเจตนารมณ์และความร่วมมือทางวิชาการทั้งสองฝ่าย
ซึ่ง รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสุนันทา ได้เป็นที่ประทับของพระมเหสี พระราชธิดาและเจ้าจอมมารดาในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 32 ตำหนัก รวมทั้งอาคารที่พักของบรรดาข้าราชบริพาร
โดยมีพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา ประทับ ณ ตำหนักสายสุทธานพดล ตั้งแต่ พ.ศ. 2467 ปัจจุบันมีสภาพใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดอยู่ 6 ตำหนัก เนื่องจากมีผู้นำบุตรีและหลานของตน มาถวายตัวต่อพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฎปิยมหาราชปดิวรัดา เป็นจำนวนมาก พระวิมาดาเธอฯ จึงทรงให้สร้างโรงเรียนนิภาคารสอนตามหลักสูตรการศึกษาสมัยนั้น รวมทั้งอบรมมารยาทและการฝีมือด้วยดำเนินกิจการไปโดยปริยาย
ในปี พ.ศ.2480 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คณะผู้สำเร็จราชการแทน พระองค์ดำริที่จะให้เป็นที่พักอาศัยของนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่คณะรัฐมนตรีลงมติให้ใช้สถานที่นี้ให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษา ของรัฐกระทรวงธรรมการจึงได้จัดตั้งให้เป็นสถานศึกษาสำหรับกุลสตรี ชื่อโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2480 ตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบัน สถาบันแห่งนี้ มีชื่อว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครบรอบก่อตั้ง 82 ปี….
ส่วน นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า จังหวัดหนองบัวลำภู ก่อตั้งเมื่อ 26 ปี ที่ผ่านมาปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่จำนวน 500,000 กว่าคน
โดยมีอาชีพส่วนใหญ่ทำเกษตรกร
ปลูกข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา และเป็นจังหวัดที่ 76 ของประชากร ที่มีรายได้น้อยที่สุดของประเทศ
ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำโครงการ โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้ คาดว่าจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชน ในจังหวัดหนองบัวลำภู จะได้มีการพัฒนา อาชีพ ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอน จึงขอขอบคุณ ท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ทุกๆท่าน ที่เล็งเห็นความสำคัญต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ณ โอกาสนี้
ซึ่งในการลงบันทึกข้อตกลงในครั้ง มี ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ อาจารย์ประจำ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ประสานงานในโครงการลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือทางวิชาการ
ของทั้งสองฝ่าย ระหว่าง ผู้บริหาร
และคณาจารย์มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของทางของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ร่วมเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ณ โรงแรมสวนสุนันทา ห้องมุจลินท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

cr.นายอนันต์ นิลมานนท์

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here