ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ม.อุบลฯต้อนรับนักศึกษาใหม่ จัดปฐมนิเทศ

0
1912

ม.อุบลฯ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ จัดปฐมนิเทศ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562” ให้แก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 จำนวน 3,600.- กว่าคน ณ อาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ให้เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร การไหว้ การแสดงความเคารพ การวางตัว ตลอดจนการแบ่งเวลาในการเล่าเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมจากต่าง ๆ ของทางคณะและมหาวิทยาลัยในช่วงที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ต่อด้วยการ Talk Show หัวข้อ “แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง กันเกราช่อใหม่ 32” ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 5 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 6 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายเดชนะ นะที ศิษย์เก่าคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป สำนักทรัพยากรบุคคลและธุรการ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ นางสาววัชรี วรรณลี ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้ร่วม Talk Show และแชร์ประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่รุ่นน้องในการศึกษาเล่าเรียนและเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเข้าสู่วัยทำงานในอนาคตต่อไป จากนั้นเป็นการแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อย่างมีความสุข ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมเปิดตัวทีมงานองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปิดท้ายด้วยเทคนิคเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ นำน้อง ๆ ร่วมร้องเพลง “มาร์ชมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ณ อาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มุ่งผลิตบัณฑิต เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนในการพัฒนาสังคมและประเทศมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากบัณฑิตที่จบการศึกษาไปและประสบความสำเร็จในการทำงาน มุ่งมั่นที่จะมีอนาคตที่ดีรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็น และเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัยยุค 4.0 เกี่ยวกับการใช้ชีวิตด้านการศึกษา ในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ปีที่ 1 ซึ่งเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของความเป็นผู้เยาว์ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่จะต้องเตรียมความพร้อมของตนในการเข้าสู่มหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่บรรยากาศของความอบอุ่น และความปรารถนาดีจากรุ่นพี่ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here