ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.)

0
685

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.) เครือข่าย


เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด การจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.) เครือข่าย ที่อาคารเกษตรตุ้มโฮม 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายกมล โสพัฒน์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเกษตรกรผู้นำเครือข่าย ศพก. รวม 250 ราย เข้าร่วมการอบรม
การอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก. )เครือข่าย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่าย ศพก.ทั้ง 25 ศูนย์จาก 25 อำเภอ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร เทคนิคการพูด และการนำเสนอ สามารถนำไปใช้ในการทำงานของ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรของชุมชน
กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร เทคนิคการพูดและการนำเสนอในที่ชุมชน , การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้วัสดุการเกษตรและการเพิ่มมูลค่าวัสดุการเกษตร , การเชื่อมโยงตลาดในการจัดซื้อเศษวัสดุการเกษตร และการจัดนิทรรศการ งดการเผาในภาคการเกษตร การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้วัสดุการเกษตร การนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาเพาะเห็ด และการรับซื้อเศษวัสดุการเกษตรเป็นต้น

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here