ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter – Parliamentary Assembly : AIPA) กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนและกล่าวเปิดการประชุมเตรียมการของคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน

0
896

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter – Parliamentary Assembly : AIPA) กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนและกล่าวเปิดการประชุมเตรียมการของคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน โดยมี คณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน จำนวน 9ประเทศ เข้าร่วม ได้แก่
1.บรูไนดารุสซาลาม
2.ราชอาณาจักรกัมพูชา
3.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4. มาเลเซีย
5. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
6.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
7. สาธารณรัฐสิงคโปร์
8.ไทย
9. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน นำโดยนายอิสรา สุนทรวัฒน์ เลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน ทั้งนี้ ศ.พิเศษพรเพชร
วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา และหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย พร้อมด้วย นายเกียรติ สิทธีอมร และนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกรัฐสภา ร่วมประชุม


ซึ่งการประชุมเตรียมการครั้งนี้เพื่อพิจารณายกร่างคำกล่าวของประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน สำหรับใช้แถลงต่อผู้นำอาเซียนและคัดเลือกประเด็นหรือหัวข้อเรื่องสำหรับใช้ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อหารือกับผู้นำอาเซียน ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ในวันที่ 22มิ.ย. 62 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี
แบงค็อก อะลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น
ซึ่งการพบปะหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้นำสมัชชารัฐสภา
อาเซียนนั้น เป็นกรอบความร่วมมือระดับสูงสุดระหว่างสมัชชา
รัฐสภาอาเซียนและอาเซียน เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในการสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารแลกเปลี่ยนข้อมูล และปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับกิจการของอาเซียนในทุกระดับ รวมทั้งขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มีความก้าวหน้าบนพื้นฐานของการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและการสร้างความตระหนักรู้ในองค์กรอาเซียน และรองรับการขยายตัวของอาเซียนในอนาคต
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาคมอาเซียน
บรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน 2025
และปูทางสู่วิสัยทัศน์อาเซียน
2040 ภายใต้ทีมการประชุม “นิติบัญญัติร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล เพื่อประชาคมที่ยั่งยืน”

กฤติยากร ผาสุข ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here