ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์# ผู้ว่าอุบลฯ มอบฝายมีชีวิต ตามศาสตร์พระราชาให้กับชุมชน บ้านน้อย อำเภอตระการพืชผล

0
341

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบฝายมีชีวิต ตามศาสตร์พระราชาให้กับชุมชน บ้านน้อย ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล เพื่อช่วยเก็บกักน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค ในฤดูแล้ง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ส่งมอบฝายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชา  หรือฝายชะลอน้ำขนาดกลาง  ให้กับประชาชน และผู้นำชุมชน บ้านน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  โครงการสร้างฝายมีชีวิตดังกล่าวเพื่อกั้นห้วยไผ่และห้วยลิง เนื่องจากในห้วงฤดูแล้งพื้นที่ขาดแคลนแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูฝนจะประสบปัญหาน้ำหลากท่วมพื้นที่การเกษตรรวมถึงไม่สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้ ชุมชนจึงมีมติร่วมกันในการก่อสร้างฝายมีชีวิตขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง ตลอดจนสร้างความรัก ความสามัคคีให้กับคนในหมู่บ้าน ตำบล ได้อย่างยั่งยืน 

ฝายมีชีวิตบ้านน้อย บ้านน้อย แห่งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง และได้รับความร่วมมือสนับสนุนกำลังพลจากกองกำลังสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มณฑลทหารบกที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน พระภิกษุสงฆ์ นักเรียน และประชาชนในเขตตำบลโคกจาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาดำเนินการ ซึ่งการสร้างฝายมีชีวิตจะช่วยเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค แก้ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย ไฟป่า ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์  และมีการสำรวจพื้นที่และทำเวทีประชาเข้าใจเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ก่อสร้างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 แล้วเสร็จวันที่ 25 ธันวาคม 2561 มีขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 13 เมตร สูง 1.5 เมตร สามารถบรรจุน้ำ 16,900 ลูกบาศก์เมตร ประชากรที่อาศุยอยู่ในบ้านน้อย หมู่ที่ 8 บ้านโคกจาน หมู่ที่ 3 บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7 และบ้านโนนยางหมู่ที่ 11 ได้รับประโยชน์จากการเก็บกักน้ำ จำนวน 228 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรที่จะมีแหล่งน้ำในการเพาะปลูกกว่า 540ไร่ นอกจากนี้ประโยชน์จากฝายมีชีวิตฝายมีชีวิตเป็นแนวคิดการฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่ป่าโดยรวม และแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำของชุมชน โดยมีประโยชน์ดังนี้ ในช่วงฤดูฝน ฝายมีชีวิตจะช่วยชะลอการไหลของน้ำไปยังพื้นที่กลางน้ำและปลายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้ทัน ลดปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูแล้ง ฝายมีชีวิตจะช่วยยกระดับน้ำให้สูงขึ้น ทำให้ชุมชนมีน้ำใช้ไว้อุปโภคบริโภคตลอดช่วงฤดูแล้ง อีกด้วย.

ขอบคุณภาพข่าว ปชส.จ.อุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here