พิธีลงนามข้อตกลง MOU โครงการศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม 9 ด้านของพนักงานขับรถภาคขนส่งด้วยนวัตกรรม DATA RECORDER : DIGITAL TACHOGRAPH เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัยภาคขนส่ง สู่ประเทศไทย 4.0

0
265

พิธีลงนามข้อตกลง MOU โครงการศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม 9 ด้านของพนักงานขับรถภาคขนส่งด้วยนวัตกรรม DATA RECORDER : DIGITAL TACHOGRAPH เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัยภาคขนส่ง สู่ประเทศไทย 4.0

ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ ในการขับขี่ประหยัดพลังงานตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยการนำเทคโนโลยี Data Recorder ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการอบรมเนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นกึ่ง Ai ที่นำมาบูรณาการสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ในการอบรมและนำ Big Data จากพฤติกรรมการขับขี่เพื่อการอนุรักษ์พลังงานมาทำการศึกษาโดยใช้ Data Analytic ร่วมกับการฝึกอบรมแนวใหม่ ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนเพื่อสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาให้เกิดต้นแบบของการขับขี่ประหยัดพลังงานอย่างเล็งเห็นผล ซึ่งกลุ่มต้นแบบจะมีผู้ควบคุมยานพาหนะประเภทต่างๆ ซึ่งสามารถเข้าร่วมโครงการได้อาทิ  รถรับส่งนักเรียน/รถรับส่งกำลังพล, รถบรรทุกขนาดต่างในภาคขนส่ง, รถตู้โดยสารทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง, รถโดยสารทั้งประจำทางและไม่ประจำทางโดยหากผ่านตามเกณฑ์ของโครงการจะได้รับมอบใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการรับรองจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ให้การรับรอง

โดยได้มีการลงนามความร่วมมือสามฝ่ายระหว่าง

1. พลโท นพพร ดุลยา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก

2. คุณอรรถการ ตฤษณารังสี ประธาน สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่

3. รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ซึ่งมีแขกผู้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ พลตรีพัลลภ เฟื่องฟู รอง ผบ. นปอ.  Mr.Masahiro Murakoshi รองประธานสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ และ Mr.Takayuki Ichikawa

ประธานบริษัท ไทยยาซากิ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) โดยพิธีลงนามความร่วมมือภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม 9 ด้านของพนักงานขับรถภาคขนส่งด้วยนวัตกรรม DATA RECORDER : DIGITAL TACHOGRAPH เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัยภาคขนส่ง สู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) กระทรวงพลังงาน 

โดยความร่วมมือนี้ เป็นการประสานความร่วมมือในการถ่ายโอนองค์ความรู้ทางวิชาการ ผ่านการปฏิบัติโดยมีการบูรณาการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาบุคลากร ซึ่งวัตถุประสงค์ของความร่วมมือนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แนวคิดประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มทักษะทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาแรงงานขององค์การหน่วยงานให้เป็นแรงงานที่มีทักษะและมีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่  โดยเน้นด้านการขับขี่เพื่อการประหยัดพลังงาน พิธีลงนามจัดขึ้น ณ แหล่งสมาคมนายทหารปืนใหญ่ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก

#ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here