ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน##คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยง และบูรณาการกับระบบและกลไกการดูและระดับพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.

0
806

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยง
และบูรณาการกับระบบและกลไกการดูและระดับพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทำงานด้านครอบครัวตำบลเมืองศรีไค” ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการ “พัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูและระดับพื้นที่” กำหนดจัดขึ้น ณ เทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพงานด้านครอบครัวตามแนวทาง ครอบครัว 5 ดี และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านครอบครัว ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ” นางสาวจารุวรรณ ชุปวา อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรกิจกรรม “แม่ลูกคุณภาพ” ดร.สมปอง เวฬุวนาธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรกิจกรรม “การออนไลน์คุณภาพ” ดร.สุรสม กฤษณจูฑะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ นายศุภชัย ไตรไทยธีระ ผู้จัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพการฟังและการทำงานเป็นทีม กิจกรรมกำหนดเป้าหมายการทำงานด้านครอบครัว ภาคีเครือข่าย กิจกรรมกำหนดระบบกลไกการทำงานร่วมในรูปแบบภาคีเครือข่าย และกิจกรรมการกำหนดเป้าหมายงานด้านครอบครัวตามแนวทางครอบครัว 5 ดี” สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบกลไกการทำงานภาคีเครือข่าย กำหนดเป้าหมายการทำงาน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานและคู่มือการทำงานร่วมกันด้านครอบครัวตำบลเมืองศรีไค ให้แก่ กลุ่มสตรีด้านครอบครัว อาสาสมัครครอบครัว คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนตำบลเมืองศรีไค และผู้นำท้องถิ่นสนใจเข้าร่วมการสัมมนาจำนวนมาก ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า สำหรับโครงการ “พัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูและระดับพื้นที่” เป็นโครงการที่คณะพยาบาลศาสตร์ ในนามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี เริ่มปี พ.ศ. 2561 – 2563 เพื่อมาทำพื้นที่ต้นแบบว่าเราจะสร้างครอบครัวไทย ให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นและเข้มแข็งอย่างไรบ้าง โดยการดำเนินงานในพื้นที่เดียว คือพื้นที่ตำบลเมืองศรีไค เพราะต้องการให้เป็นต้นแบบในระดับตำบล โดยเชื่อมโยงกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอของอำเภอวารินชำราบ การดำเนินงานมีหลายขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การทำวิจัย ทำฐานข้อมูล และให้แต่ละพื้นที่ช่วยกันคิดช่วยกันทำว่าจะพัฒนาครอบครัวอย่างไรบ้าง ซึ่งสุดท้ายได้เป้าหมายว่า ครอบครัวถ้าจะอบอุ่นได้ต้องมีการดำเนินการที่เรียกว่า “ครอบครัว 5 ดี” Happy Family ประกอบด้วย 1. อาหารดี จะต้องการเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพครอบครัวร่วมกันจัดทำมาจากอินทรีย์ และรับประทานร่วมกันอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 2. การออกกำลังกายดี เนื่องจากว่าบ้างครอบครัวมีเด็กและผู้สูงอายุที่จะต้องดูแล ดังนั้น ควรมีการดูแลให้มีการออกกำลังกายร่วมกันในครอบครัวอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 3. การอาสาดี การมีกิจกรรมจิตอาสา เริ่มจากอาสาในครอบครัวทำงานบ้านร่วมกัน ไม่ให้เป็นภาระของใครคนใดคนหนึ่ง 4. การสื่อสารดี เนื่องจากบางครั้งคนใกล้กัน รักกันมาก จะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึง ต้องสื่อสารกันด้วยดี ไม่ใช้อารมณ์ มีวาจาที่ดีต่อกัน มีเวลาพูดคุยรับฟังกันและกันสม่ำเสมอ และมีเวลานั่งล้อมวงคุยกันอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และดีสุดท้าย คือ 5. การใส่ใจดี เป็นการแสดงบทบาทของแต่ละคนอย่างเหมาะสม ยิ้มแย้มแจ่มใสดูแลกันและกัน ซึ่งสามารถแสดงออกได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการทักทายกัน ถามไถ่กัน การดูแล และสังเกตเป็นต้น
จากเป้าหมายของกลุ่มและโครงการดังกล่าวนี้ จะไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้เลยโดยลำพังของครอบครัว จะต้องมีเครือข่ายเข้ามาช่วย เพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานในตำบลจะช่วยกันทำงานโดยเริ่มตั้งแต่โรงเรียน วัด โรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี สภาเด็กและเยาวชน เทศบาล ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีช่วยกันพัฒนาและเชื่อมโยงกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โดยตั้งเป็นคณะอนุกรรมการด้านครอบครัวตำบลเมืองศรีไค เพื่อช่วยกันทำงาน โดยมีกลไกคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลเมืองศรีไค เป็นเครือข่ายที่จะร่วมมือกันดำเนินการ และโครงการนี้ได้ดำเนินการมาถึงช่วงกลางของโครงการแล้ว ยังคงเหลือเวลาอีกหนึ่งปี หลังจากที่ทุกหน่วยงานได้พยายามช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ ก็หวังว่าโครงการ “พัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูและระดับพื้นที่”จะเป็นต้นแบบให้สังคมไทยได้ดูแลซึ่งกันและกัน และช่วยกันพัฒนาครอบครัว ซึ่งมีความสำคัญมากของสังคม เพื่อให้ได้เป็นต้นทุนที่ดีของประเทศสืบต่อไป


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here