ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่

0
744

ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและมอบรางวัลนักวิจัย ผลงานวิจัยดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยและ รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา รวมทั้งกิจกรรมวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานภายนอก และ เพื่อให้เกิดการพบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนกระตุ้น และสร้างบรรยากาศการวิจัยในมหาวิทยาลัย เกิดการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และกลุ่มนักวิจัยทั้งในและระหว่างสถาบัน สำหรับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ (Research and Innovations to Strengthen the New Economy)” ณ ห้องประชุม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการจัดการประชุมระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 13 มีผู้แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุม จำนวน 320 คน ผลงานวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอในปีนี้ แบ่งเป็นภาคบรรยาย จำนวน 43 ผลงาน แบบโปสเตอร์ จำนวน 33 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 76 ผลงาน และปีนี้มีนักวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม และรางวัลผลงานวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เศรษฐกิจกระแสใหม่ของโลก ของไทย และบทบาทนักวิจัยไทยที่ควรเป็น จากมุมมองภาคเอกชน” และการเสวนา หัวข้อ “โรงงานน้ำตาลกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์อีสาน” และ หัวข้อ “ผลกระทบจากโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลต่อท้องถิ่นและนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” พร้อมการนำเสนอผลงานภาคบรรยายงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพงานวิจัยสาขาเกษตรและเทคโนโลยี งานวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และงานวิจัยสาขาภาษาศาสตร์ในวันแรก และวันที่สองมีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเด่น จำนวน 3 รางวัล และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางและระบบบริหารการวิจัยใหม่ของชาติ ภายใต้บริบทกระทรวงใหม่” และ “บทบาทและทิศทางของมหาวิทยาลัย ภายใต้กระทรวงใหม่” โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย และการจัดแสดงผลงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร” ภายในงานด้วย


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here