ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ศึกษาดูงาน

0
1327

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
ต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ชาญชัย ศุภอรรถกร ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 60 คน ศึกษาดูงาน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล ด้วยเทคนิคการใช้เอ็กเฟ็กส์โครม่า – คีย์อิง (Chroma Keying) และการทำไลฟ์สตรีมมิ่ง (Live Streaming) ที่ห้องมิเดียสตูดิโอ (Medis Studio) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเกม ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ หรือ เออาร์ (Augmented Reality: AR) โดยได้นำผลงานโครงงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำเร็จการศึกษาแล้วมาจัดแสดง ได้แก่ หนังสือ 3 มิติ เรื่อง สมุนไพรที่ใช้รักษาระบบทางเดินอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี หนังสือ 3 มิติ เรื่อง วัฏจักรชีวิตสัตว์ โดยใช้เทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้เทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี เกมการ์ดสัตว์ภาษาญี่ปุ่น ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี และเกม 3 มิติ ที่รองรับผู้เล่นหลายคน ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตีไร้มาร์คเกอร์ และด้านการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือ ไอโอที (IOT) ได้แก่ ระบบบันทึกและจัดเก็บข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลมในฟาร์มแบบอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างแบบออนไลน์ด้วยเสียง
รองศาสตราจารย์ชาญชัย ศุภอรรถกร ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางคณาจารย์และนักศึกษาจากแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพานเดินทางมาศึกษาดูงานที่สาขาวิชาของเรา เนื่องจากปัจจุบันทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ปรับปรุงหลักสูตรในทันสมัยรองรับตลาดแรงงาน และปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยในทุก ๆ ด้าน และมีความพร้อมในการรองรับนักเรียน – นักศึกษาที่มีความประสงค์ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ที่สนใจจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีผลการเรียน 5 ภาคเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 5 ภาคเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 3 ภาคเรียน ตามระบบการจัดการสึกษาของสถานศึกษา โดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต้องกำลังศึกษาเฉพาะ 5 กลุ่มสาขาวิชาเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และในส่วนของนักเรียน – นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ม.4 – ม.6) จำนวน 6 ภาคเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 6 ภาคเรียน หรือระดับประการศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 4 ภาคเรียน ตามระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และประกอบวิชาชีพ และที่สำคัญผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย/สาถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศในปีการศึกษาที่เราประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในปีนั้น ๆ ด้วย

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว/ภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here