ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรอัจฉริยะ (smart farmer)

0
400

อบรมพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรอัจฉริยะ (smart  farmer)  สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  จัดอบรมพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรอัจฉริยะ (smart  farmer)  ตามโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นายกมล  โสพัฒน์  รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรอัจฉริยะ (smart  farmer)  ตามโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง งบพัฒนากลุ่มจังหวัด ปี 2562 จังหวัดอุบลราชธานี  ที่โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี    โดยมีเกษตรกรทั้ง 25 อำเภอ  เข้าร่วมอบรม จำนวน  500 ราย 

การฝึกอบรมพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรอัจฉริยะ (Smart farmer) จัดขึ้นเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประกอบอาชีพหลากหลายทั้งในด้านการปลูกพืช  การเลี้ยงสัตว์ การประมง ส่งเสริมให้เกษตรกรมีงานทำตลอดปี มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้นและมีจำนวนลดลงมีความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน และเพื่อสร้างเครือข่าย ขยายผล Smart Farmer ต้นแบบ ที่เป็นต้นแบบการเรียนรู้ที่เข้มแข็งให้แก่เพื่อนเกษตรกรได้  เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกรอัจฉริยะด้วยไอทีพัฒนาเกษตรกร Thailand 4.0การวางแผนการผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการตลาดในอุตสาหกรรมอาหารยุค 4.0 การพัฒนา smart farmer ในการเป็นต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง การจัดการดินปุ๋ยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การจัดทำแผนความต้องการเรียนรู้ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here