ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดงานคืนสู่เหย้า 25 ปี เภสัชบัวบานรวมใจ สานสายใยน้องพี่

0
863

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดงานคืนสู่เหย้า 25 ปี เภสัชบัวบานรวมใจ สานสายใยน้องพี่

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานคืนสู่เหย้า 25 ปี เภสัชบัวบานรวมใจ สานสายใยน้องพี่ โดยเริ่มจากกิจกรรม พี่พบน้อง ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นการเสวนา หัวข้อ ประสบการณ์จากพี่ศิษย์เก่า เล่าสู่น้องศิษย์ปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 เป็นศิษย์เก่ารุ่นพี่วิชาชีพเภสัชกรรมด้านต่าง ๆ ได้รับเกียรติจาก ภก.เด่นชัย ดอกพอง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 เภสัชกรด้านปฐมภูมิและคุ้มครองผู้บริโภค ภก.ศศิพงศ์ ทิพย์รัชดาพร และ ภก.ณฐวรรธน จันคณา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10 เภสัชกรด้านอุตสาหการ และ ภญ.กัญปภัส แวดล้อม ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12 เภสัชกรด้านบริบาลเภสัชกรรม เป็นผู้ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย ภก.โกวิทย์ ทองละมุล และ ภญ.พรทิพย์ วรนัยพินิจ ช่วงที่ 2 เป็นศิษย์เก่ารุ่นพี่เภสัชกรกับธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพและเป็นนักธุรกิจ ได้รับเกียรติจาก ภก.ขวัญชัย พัฒน์แป้น ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 บริษัท หมอยา ฟาร์มาซี ภก.ทรงธรรม สุรินต๊ะ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 และ ภญ.ธัญลักษณ์ พินิจเชื้อ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 9 บริษัท อินเตอร์ดรักฟาร์มาซี และผลิตภัณฑ์ Snow princess และ ภก.อดุลย์ บังศรี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 ร้านยาและธุรกิจร้านสปา สำหรับกิจกรรม “พี่พบน้อง” เป็นกิจกรรมการเล่าประสบการณ์จากพี่ศิษย์เก่า เล่าสู่น้องศิษย์ปัจจุบัน เพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้มีโอกาสพบปะพูดคุยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นร่วมกัน โดยการถ่ายทอดประสบการณ์เด็ด ๆ ของรุ่นพี่ให้แก่รุ่นน้องได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตขณะเป็นนักศึกษาและอนาคตเมื่อจบการศึกษาไปแล้วและได้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ

บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและได้รับความสนใจจากรุ่นน้องเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จากนั้นเป็นงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและ ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับศิษย์เก่าและแสดงความยินดีกับความสำเร็จของศิษย์เก่าทุกคนดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับงานคืนสู่เหย้า 25 ปี เภสัชบัวบานรวมใจ สานสายใยน้องพี่ ที่ทางคณะเภสัชศาสตร์ และชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ตลอดจนความสัมพันธ์ของรุ่นพี่ที่มีต่อสถาบันที่เคยได้ศึกษาเล่าเรียนมา และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่ทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน จึงได้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่ ภก.เด่นชัย ดอกพอง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติคุณ ภญ.อนัญญา สองเมือง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ (สาขาบริบาลเภสัชกรรม) ภก.เชาวลิต มณฑล ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ (สาขาเภสัชอุตสาหการ) ภก.สัญญา ยือราน ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ (สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ และคุ้มครองผู้บริโภค) ภก.ก้องเกียรติ สำอางศรี ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ (สาขาการตลาดยา) ภญ.วรวรรณ สายงาม ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ (สาขาสมุนไพร/กัญชา) ภก.จิตติศักดิ คำตัน ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านนวัตกรรม ภญ.วายูน กลางประพันธ์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาชีพและสังคม และ ภก.วัชรา จันทร์เขียว ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านเภสัชกรรุ่นใหม่ (new gen) ที่มีผลงานโดดเด่น และในปีนี้พิเศษกว่าทุกปี เนื่องจากมีกิจกรรมทอดผ้าป่าศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อร่วมกันระดมทุนในการปรับปรุงห้องศรีพาณิชกุลชัย (ห้องแดง) ซึ่งเป็นห้องประชุมที่ใช้งานมาตั้งแต่ศิษย์รุ่นแรกจนปัจจุบัน โดยมีตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 – 19 เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคให้แก่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทอดผ้าป่าศิษย์เก่าครั้งนี้ต่อไป

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here