ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สพป.อุบล 5 ร่วมกับทีมวิทยากร ศูนย์ประสานงาน Kidbright ม.อุบลฯ เพิ่มทักษะผู้บริหารและคณะครูจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

0
1256

สพป.อุบล 5 ร่วมกับทีมวิทยากร ศูนย์ประสานงาน Kidbright ม.อุบลฯ
เพิ่มทักษะผู้บริหารและคณะครูจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” ในระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูผู้สอนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ และคณะครูวิชาการโรงเรียน จำนวน 227 คน โดยมี ดร.ธนาดุล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานเปิด และ นายประวิทย์ จิตเสนาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้หลักสูตร สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) และเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจัดการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในอนาคตได้ สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” ครั้งนี้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากศูนย์ประสานงาน Kidbright (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำทีมโดย ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงาน Kidbright (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำทีมวิทยากรร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานบอร์ด KidBright ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดร.ธนาดุล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 กล่าวว่า ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ต้องขอขอบคุณทางศูนย์ประสานงาน Kidbright (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ให้ความกรุณาและให้เกียรติส่งทีมวิทยากรมาให้ความรู้แก่ทีมผู้บริหารและคณะครูที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” ครั้งนี้ด้วย สำหรับการจัดอบรมก็เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนโดยเฉพาะในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีความจำเป็นจะต้องเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ครูสอนคณิตศาสตร์ และครูสอนคอมพิวเตอร์ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอยู่ในกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ ซึ่งหลายฝ่ายได้ใช้เวลาผลักดันจนกระทั่งมีการปรับปรุงครั้งล่าสุด ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประกาศให้วิชาวิทยาการคำนวณย้ายมาอยู่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเป็นวิชาบังคับที่เด็กต้องเรียนทั้ง 12 ชั้นปี ตั้งแต่ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ มีเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห์สังเคราะห์ และนำสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้กับครูผู้สอน ได้นำไปถ่ายทอดบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญจึงจัดการอบรมครูในโรงเรียนโครงการคุณภาพประจำตำบลขึ้นครั้งนี้


ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงาน Kidbright (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กล่าวว่า สำหรับการจัดอบรมที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จัดขึ้นครั้งนี้ ทางศูนย์ประสานงาน Kidbright (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ทีมผู้บริหาร และคณะครูผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การแนะนำการใช้งานบอร์ด KidBright และ KidBright IDE การสร้างชุดคำสั่งผ่าน KidBright และ KidBright IDE การใช้ผังงานในการแก้ปัญหาที่กำหนดด้วย KidBright และ KidBright IDE การเชื่อมต่อและควบคุม KidBright และ Sensor ต่าง ๆ ตลอดจนการนำองค์ประกอบสำคัญในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณกิจกรรมการสร้างโค้ดแบบ Unplug ผ่านหุ่นยนต์เพื่อปูพื้นฐานสู่การคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking Skills)


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here