ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ว.แพทยศาสตร์ฯ ม.อุบลฯ จัดพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขนาด 1 เท่าครึ่งของพระองค์จริง

0
941

ว.แพทยศาสตร์ฯ ม.อุบลฯ จัดพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขนาด 1 เท่าครึ่งของพระองค์จริง

เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งหลายทั้งปวง วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดให้มีการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ ขนาด 1 เท่าครึ่งของพระองค์จริง เพื่อเป็นศูนย์กลางให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร หน่วยงานโดยรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประชาชนทั่วไปเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกรวยธูปเทียนแพ วางพานพุ่ม ถวายสักการะ จุดเทียน เครื่องทองน้อยและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวคำกราบบังคบทูลถวายราชสดุดี ความว่า… ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย ข้าราชการทุกฝ่ายและพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานี ทุกหมู่เหล่า ซึ่งได้มาชุมนุมพร้อมกัน ณ มณฑลพิธีแห่งนี้ เพื่อขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลเพื่อถวายราชสดุดีต่อดวงพระ-วิญญาณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ แห่งใต้ฝ่า-ละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก พระองค์จะทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารเรือแล้ว ยังทรงสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรการสาธารณสุข และทรงสำเร็จวิชาแพทย์ได้รับปริญญา Doctor of Medicine (M.D.) เกียรตินิยม จากประเทศสหรัฐอเมริกา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาพยาบาลในสหรัฐอเมริกา พระองค์ทั้ง 2 ทรงส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ พยาบาล และนักสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่แพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศในกาลต่อมา

ทรงเป็นแบบฉบับของบุคคลทุกอาชีพประกอบด้วยเมตตาธรรม และคุณธรรมอันประเสริฐ ทรงเสียสละให้ผู้อื่นโดยมิได้ทรงหวังผลตอบแทนด้วยลาภ ยศ สุข และสรรเสริญ ประพฤติเหตุทั้งปวง ไม่ทรงยินยอมให้พระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์ อันสูงยิ่งของพระองค์มาขวางกั้นการปฏิบัติพระองค์ตามพระปณิธาน ที่ทรงมุ่งมั่นอยู่ในอุดมการณ์ มาโดยตลอด จึงเป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติคุณของพระองค์ในฐานะแพทย์ พยาบาล พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างอันประเสริฐแก่แพทย์การพยาบาล เภสัช การสาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา ทรงเสียสละเพื่อความเจริญของกิจการแพทย์โดยส่วนรวม ซึ่งก่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย จวบจนทุกวันนี้ ประชาชนชาวไทยจึงซาบซึ้งและเทิดทูนพระเกียรติคุณดังพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงเป็นแบบอย่างของวิชาชีพพยาบาลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งหลายทั้งปวง วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดให้มีการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ ขนาด 1 เท่าครึ่งของพระองค์จริง เพื่อเป็นศูนย์กลางให้นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ และนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบันหรือหน่วยงานโดยรอบ พร้อมทั้งประชาชนทั่วไป ได้มารวมตัวกันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ ในวันมหิดล หรือวันพยาบาลของทุกปี อีกทั้งเป็นการบอกเล่าให้เยาวชนรุ่นต่อ ๆ มาได้ตระหนัก และยึดถือพระองค์เป็นแบบอย่างในการดำรงตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมสืบไป… ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
จากนั้น นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีพร้อมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และแขกผู้มีเกียรติร่วมถวายพวงมาลัย พระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ประธานฝ่ายสงฆ์ เจิมแท่นประทับพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 4 รูปนั่งปรก อธิษฐานจิต ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้านหน้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here