ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 และโรงเรียนเสาวนิต ที่จังหวัดอุบลราชธานี

0
2171

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 และโรงเรียนเสาวนิต ที่จังหวัดอุบลราชธานี


เมื่อ1 ส.ค.2562 ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลงานของโรงเรียน อาทิเช่น ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน โอเน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ คือวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ แล้ว ด้านการจัดการศึกษาทวิศึกษา ได้มีการทำข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้ทำการสอบแบบทวิศึกษา วุฒิ ปวช. ซึ่งนักเรียนจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 สาขา คือ วุฒิ ม.6 และ วุฒิ ปวช.ซึ่งปัจจุบันได้เปิดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ ช่างไฟฟ้า ด้านกีฬา ได้รับแชมป์มวยไทย เวทีมวยช่อง 7 สี รุ่นจูเนียร์แบนตั้มเวท ได้รับสองเหรียญทองแดงรุ่นน้ำหนัก 52 กิโลกรัม และ 54 กิโลกรัม ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 2562 พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมผลงาน ด้านการพัฒนาวิชาชีพเพื่อมีงานทำ ได้แก่ สบู่ฟักข้าวสมุนไพร สกรีนเสื้อ ร้านเบอเกอร์รี่กาแฟ และ การทำโคมไฟจากไม้ไผ่ เป็นต้น
ในการนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี กล่าวกับ นักเรียนว่า โรงเรียนที่มีคุณภาพนั้น ต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เรียนจบไปต้องมีความรู้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และที่สำคัญ ต้องเป็นคนมีคุณธรรม เป็นคนดีและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม
สำหรับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2542 มีเนื้อ 215 ไร่ จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ครบ 6 รอบ และสนองพระราชดำริในการที่จะสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างถั่วถึง ปัจจุบัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 มี ครูและบุคลากร จำนวน 79 คน นักเรียน 591 คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวิสัยทัศน์ ผู้ด้อยโอกาสต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม นักเรียนมีทักษาะด้านอาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นผู้นำรักประชาธิปไตย สามารถพึ่งตนเองได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ซึ่งการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ นักเรียนทุกคน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระเมตตา ที่พระองค์ พระราชทานการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา ชุดเครื่องแบบพระราชทาน และอาหาร โดย น.ส.อารยา ศรีแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ได้เป็นตัวแทนนักเรียน กล่าวคำสัญญาว่า จะเป็นเด็กดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติตลอดไป

จากนั้น องคมนตรี พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามผลงานการดำเนินงาน ที่โรงเรียนเสาวนิต เดิมชื่อโรงเรียนบ้านวังแซ ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิไทร อำเภอโพธิไทร จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2505 ในปี พ.ศ 2514 สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีศรีสังวาลย์ ได้พระราชทานทุนก่อสร้างอาคารถาวรชั้นเดียว 3 ห้องเรียน และเมื่อ พ.ศ.2518 พระองค์ ได้โปรดเกล้าเสด็จมาเปิดป้ายชื่ออาคารโรงเรียน และทรงพระราชทานนามนี้ว่า โรงเรียน เสาวนิต ต่อมาได้โอนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2525 และใน ปี พ.ศ.2551 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับโรงเรียนเสาวนิตไว้ในพระอุปถัมภ์
โรงเรียนเสาวนิต มีกิจกรรมเด่น 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมของโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประกอบด้วย กิจกรรม งานประดิษฐ์จากต้นกล้วย กิจกรรม ทำขนมทองม้วน กิจกรนมโครงงานคุณธรรม และกิจกรรมโครงงานออกแบบและเทคโนโลยีทางการเกษตร เครื่องสับมันสำปะหลังแบบประหยัดพลังงาน
ปัจจุบันโรงเรียนเสาวนิต (บ้านวังแซ) ปัจจุบันมี ข้าราชการครู 10 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ครูธุรการ 1 คน นักเรียน 151 คน โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกปีที่ 6

ขอบคุณภาพข่าว ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here