ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย

0
293

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยการน้อมนำพระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดโยงเพื่อเป็นศูนย์รวมใจให้เกิดพลังความรักความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมี นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด 8 จังหวัด แกนนำหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ จำนวน 231 แห่ง และผู้แทนจากหน่วยงานภาคี รวมจำนวน กว่า 1,000 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึง ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่มีความสลับซับซ้อน ส่งผลกระทบถึงความมั่นคงของประเทศ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังมีความรุนแรงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม และปัญหาครอบครัว ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้ โดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วน ร่วมมือกันดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างครบวงจร สามารถแก้ไขปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการป้องกันในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งการดำเนินงานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในภาพรวมประเทศ มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี 2547-2561 จำนวน 22,206 หมู่บ้าน/ชุมชน และมีหมู่บ้านต้นกล้าที่เตรียมพร้อมเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 จำนวน 1,193 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ก่อให้เกิดการรวมพลังของชุมชน จากพลังศักดิ์สิทธิ์ พลังศรัทธา พลังปัญญา นำไปสู่พลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ ด้วยความรัก ความเมตตา การให้อภัย การให้โอกาสของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยตนเอง โดยนำแนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาผู้ค้าผู้เสพในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ ลด ละ เลิก พฤติกรรม ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ตามลำดับ และใช้แนวทางแห่งเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

และภายหลังจากประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะ จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 2 พื้นที่ คือ บ้านใหม่บางกระบาน หมู่ 7 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และบ้านซ่าน หมู่ 1 ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย การดำเนินงานมีความโดดเด่น โดยบ้านใหม่บางกระบาน ซึ่งมีกำนัน คือ นางนุศรา บุญผล เป็นผู้นำที่มีจิตใจที่เข็มแข็ง ไม่ย่อท้อกับอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ สามารถลดความรุนแรงเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านที่มีความเข็มแข็ง และยังต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สามารถให้พื้นที่อื่นๆ เข้ามาศึกษาดูงานและนำไปต่อยอดในพื้นที่ และอีกหมู่บ้าน คือ บ้านซ่าน หมู่ 1 ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง มีนายชัยรัตน์ บัวนาค เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่ใช้พลังศรัทธาจากกองทุนหมู่บ้านของแผ่นดิน มีการดำเนินงาน ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ กองทุนขยะเปลี่ยนเป็นเงิน การเยี่ยมบ้านให้กำลังใจ การชวยเหลือผู้ผ่านบำบัดให้มีอาชีพและได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสำนักงาน ป.ป.ส. ทำให้ทั้ง 2 หมู่บ้านประสบความสำเร็จตั้งอยู่บนรากฐานการให้โอกาส ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลังที่มีความเข้มแข็งอย่างแท้จริงในการเอาชนะปัญหาต่างๆ ได้เป็นผลสำเร็จ หากทุกหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ ได้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน จะสามารถเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในนามของรัฐบาล ผมขอแสดงความชื่นชมต่อแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชนทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยความเสียสละ การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านทุกคนการมีกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เข้มแข็ง และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่เจ้าหน้าที่บ้านเมือง การชักจูงแนะนำให้ผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษา ตลอดจนการช่วยเหลือเรื่องอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ซึ่งจะช่วยทำให้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านลดลง ไม่ขยายตัว ช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน จนทำให้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและตำบลปลอดภัย และขอให้กำลังใจทุกท่านได้ร่วมมือกันป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการลดความต้องการยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นรากฐานที่ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชน ชุมชน และสังคมปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป”

แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. 1386

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here