ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##องคมนตรี ตรวจเยี่ยม “โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

0
760

องคมนตรี ตรวจเยี่ยม “โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 2 ส.ค. 62 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม “โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก” ตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านสวนป่า ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ มีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ
โรงเรียนแห่งนี้ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เดิมชื่อโรงเรียนช่องเม็กวิทยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2542 โดยในปีพุทธศักราช 2547 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียน “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา” และต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก” เพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ดูเมน ซึ่งเป็นพระสหายของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติในด้านการศึกษา ปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 671 คน มีครูและบุคลากร 44 คน


โดยจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เน้นการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบัน , ทางโรงเรียน จึงได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติม ประกอบด้วย การจัดการสอนในรายวิชาดนตรีสากลวงโยธวาทิต , การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , ทักษะด้านกีฬา และเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นอิสระและรอบด้าน สามารถนำทักษะต่าง ๆ ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ขอบคุณภาพข่าว ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here