ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ป.ป.ส.จุดประเด็นวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 11 : สภาวการณ์นานาชาติ ที่มีผลต่อการใช้สารเสพติด (International Influences on Drug Abuse)

0
503

ป.ป.ส.จุดประเด็นวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 11 : สภาวการณ์นานาชาติ
ที่มีผลต่อการใช้สารเสพติด (International Influences on Drug Abuse)

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 11 : สภาวการณ์นานาชาติที่มีผลต่อการใช้สารเสพติด (International Influences on Drug Abuse) โดยมี ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ศ. ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วยนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อต่างๆ เช่น การอุบัติของสารเสพติดชนิดใหม่ และการอุบัติซ้ำของสารเสพติดชนิดเดิม ตลาดยาเสพติดและอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ การอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการรักษา และกฎหมายการเปิดเสรี ซึ่งการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวนกว่า 400 คน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กล่าวว่า “ รัฐบาลถือว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาด้านความมั่นคงของชาติที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ และมีความเกี่ยวพันกับปัญหาอื่นๆ ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดบรรลุผล จำเป็นต้องปรับความคิดให้สอดคล้องกับนโยบายโลก ซึ่งแนวทางหนึ่ง คือการสร้างการรับรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดระบบการเผยแพร่ความรู้ วิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ด้านยาเสพติดสู่สาธารณะ โดยร่วมกับเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด ประกอบด้วยนักวิชาการ และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11

การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาด การป้องกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพติดทั้งของประเทศไทย และต่างประเทศ การสร้างความรู้และความเข้าใจเพื่อนำผลไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบายและทางปฏิบัติทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะภาคพื้นอาเซียน รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดการศึกษาเกี่ยวกับสารเสพติดแก่นักวิจัยและนักวิชาการที่ทำงานด้านสารเสพติดอย่างต่อเนื่อง และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานศึกษาวิจัยด้านสารเสพติดแก่นักวิชาการ และนักวิจัยรุ่นใหม่ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักวิชาการ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้สร้างความสัมพันธ์และสร้างโอกาสการศึกษาวิจัยร่วมกันในอนาคต เพื่อพัฒนานักวิชาการสารเสพติดรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะที่เกี่ยวข้องในงานวิชาการสารเสพติดที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับรู้
ในเนื้อหาวิชาการด้านยาเสพติดที่ถูกต้อง และมีองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากเพิ่มยิ่งขึ้น”

ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด”

แจ้งเบาะแสยาเสพติดสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here