ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) จ.อุบลราชธานี

0
1507

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

โดยศูนย์การเรียน ทั้ง2 แห่งสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอนเมื่อวันที่​ 16​ พฤษภาคม 2561 ปัจจุบัน มีนักเรียน จำนวน 56 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีครู ตชด.จำนวน 7 คน ครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 อีก 1 คน รวม 8 คน และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 90 คน เป็นชาย 43 คน เป็นหญิง 47 คน ครู ตชด.จำนวน 7 คน ครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 อีก 1 คน รวม 8 คน
โดยโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง ดำเนินโครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย มีการจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ควบคู่กับการดูแลด้านสุขภาพอนามัย ส่วนในด้านการศึกษา มีการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โครงการโรงเรียนพี่สอนน้อง โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอน กิจกรรมสหกรณ์ ในโรงเรียน มีการฝึกอาชีพในโรงเรียน และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง มีความซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี และเมตตาผู้อื่น มีความรู้และทักษะทั้งทางวิชาการและการอาชีพ ที่เป็นรากฐานของการพึ่งตนเองและพัฒนาท้องถิ่นได้ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้น

ขอบคุณภาพข่าว ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here