ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พระคุณเจ้า พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการธนาคารหนังสืออุบลราชธานีเพื่อเด็กปฐมวัย” และมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการวันนี้

0
1040

พระคุณเจ้า พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ให้ความเมตมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการธนาคารหนังสืออุบลราชธานีเพื่อเด็กปฐมวัย” และมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการวันนี้

การจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว ๑๐ ปี ปีนี้เป็นปีที่ ๑๑ โดยปีนี้จัดระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้น จูงใจ ให้ ลูก หลาน และพี่-น้อง ชาวอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ได้ให้ความสำคัญกับการอ่านและการเรียนรู้ โดยตลอด ๑๐ ปีที่ผ่านมา การดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งในการจัดงานแต่ละปีจะมีคำขวัญเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และจุดเน้นการจัดงาน ดังนี้
-ในปี ๒๕๕๒ มีคำขวัญว่า “วางทุกงาน อ่านทุกวัน วันละ ๑๕ นาที ”
-ในปี ๒๕๕๓ “อ่านเพื่อก้าว”
-ในปี ๒๕๕๔ “อ่านสร้างสุข”
-ในปี ๒๕๕๕ “อ่านเพื่อรู้ เปิดประตูสู่อาเซียน ”
-ในปี ๒๕๕๖ “อ่านเพื่อเปลี่ยน”
-ในปี ๒๕๕๗ “อ่านเพื่อจินตนาการ”
-ในปี ๒๕๕๘ “อ่านเพื่อสร้างอาชีพ”
-ในปี ๒๕๕๙ “อ่านเพื่อรู้ สู่มหานครแห่งการอ่าน”
-ในปี ๒๕๖๐ “อ่านเพื่อ ๙”
-ในปี ๒๕๖๑ “๑๐ ปี อุบลฯ คนมักอ่าน”

และในปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นปีที่ ๑๑ แนวคิดหลักของงานปีนี้ และคำขวัญ คือ “อ่านสร้างสรรค์ ปันหนังสือเพื่อน้อง” กรอบการจัดงาน นอกจากจะมีสำนักพิมพ์ และผู้จำหน่ายหนังสือ ร่วมออกร้าน จำนวน ๓๐๐ บูธ แล้วยังมีกิจกรรมการอ่านและการเรียนรู้อื่นๆ ตลอดทั้ง ๙ วันดังนี้ นิทรรศการ การอบรม ประชุมสัมมนา ฟังธรรมะจากพระนักเทศน์ พบนักเขียนชื่อดัง แข่งขันทักษะวิชาการ เส้นทางการเกษตร ฯลฯ และในส่วนของสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำ / การประกวดร้องเพลงมาร์ซ กศน. / ประกวดร้องเพลงกล่อมลูก “ผูกรักถักทอ สายใย” / ประกวดเล่านิทานกล่อมลูก /นิทรรศการนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและนิทรรศการมูนมัง เมืองอุบลฯ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างและเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา กศน. นักเรียน และผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดี อันจะก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับกิจกรรมพิเศษของปีนี้ คือกิจกรรมวิ่งการกุศล “RUN FOR BOOKS วิ่งของพี่ หนังสือนี้เพื่อน้อง” ซึ่งได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อจัดหาทุนมอบให้โรงเรียน นำไปซื้อหนังสือ สื่อการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ละจัดตั้งธนาคารหนังสือ ซึ่งปรากฎว่ากิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า การจัดงานครั้งนี้จะส่งแรงกระเพื่อมไปสู่สังคมในวงกว้าง และกิจกรรม“ตักบาตรหนังสือ” ซึ่งดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นกิจกรรมที่ดีที่ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อจัดหาหนังสือมอบให้ “ธนาคารหนังสืออุบลราชธานี” ธนาคารหนังสือแห่งแรกของประเทศไทย ในวันนี้ โดยธนาคารหนังสืออุบลราชธานี เป็นการสานต่องานงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี โดยคณะทำงาน ได้ร่วมกันคิดในเบื้องต้น ให้มีการรวบรวมหนังสือปีนี้เน้นหนังสือสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึง ๑๒ ขวบ โดยมีกิจกรรมหลักๆ ๒ กิจกรรม คือ
กิจกรรมแรก เป็นการให้บริการ ยืม – คืนหนังสือ เป็นชุดๆละประมาณ ๓๐ – ๕๐ เล่ม โดยสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน องค์กร กลุ่ม ภาคีต่างๆ สามารถยืมไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ ครั้งละ ๑๕ วัน ถึง ๑ เดือน ตามข้อกำหนดในการยืมคืนไว้ กิจกรรมที่ ๒ เป็นกิจกรรมปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่าน โดยการมอบหนังสือ ๓ เล่ม ให้เด็กแรกเกิด ในช่วงที่แม่พาไปฉีดวัคซีนเข็มแรก ซึ่งดำเนินการผ่านโรงพยาบาล ในช่วงแรกเริ่มนำร่อง กับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลอำเภอสำโรง และ รพสต.หนองขอน

นายธฤติ ประสานสอน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า ธนาคารหนังสืออุบลราชธานี จะตั้งอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี และ กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลบริหารจัดการ มีบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน และอาสาสมัครร่วมจัดกิจกรรม ในการดำเนินการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งคุณแม่สุนีย์ ตริยางกูรศรี ประธานกรรมการบริษัทในเครือก้าวหน้า กรุ๊ปเจ้าของพื้นที่/แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.ได้ร่วมจัดงาน “มหกรรมการอ่านแห่งชาติครั้งที่ ๓ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค”/สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย / สำนักพิมพ์ต่างๆ และ ส่วนราชการต่างๆตลอดจนเครือข่ายที่ร่วมกันจัดในปีนี้

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here