ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สมาคมเครือข่ายสื่อฯ ภาคอีสาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย อบรมเชิงปฎิบัติการ “พิราบน้อยศรีฐาน” ปั้นผู้สื่อข่าวยุคดิจิทัล สามารถผลิตสื่อเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนตนผ่านสื่อออนไลน์

0
582

อบรมเชิงปฎิบัติการ “พิราบน้อยศรีฐาน” ปั้นผู้สื่อข่าวยุคดิจิทัล สมาคมเครือข่ายสื่อฯ ภาคอีสาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย สร้างองค์ความรู้ในการรู้เท่าทันและใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ โดยจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “พิราบน้อยศรีฐาน” สามารถผลิตสื่อเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนตนผ่านสื่อออนไลน์

พันโท ดร.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน กล่าวว่า ชุมชนบ้านศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น เป็นชุมชนโบราณที่มีประวัติความเป็นมาในการก่อตั้งบ้านเรือนมากกว่า 200 ปีแล้ว นอกจากนั้นยังพบหลักฐานว่าชุมชนแห่งนี้เคยเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี อายุกว่า 2,000 ปีมาก่อน เรื่องราวดีงามต่างๆ ของชุมชนบ้านศรีฐานนี้ ที่ผ่านมาเป็นการรับรู้เฉพาะในวงแคบ หากจะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก็เป็นจากการดำเนินงานของหน่วยงาน ส่วนราชการของทางราชการจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยี อย่างไม่หยุดยั้ง กระบวนการเรียนรู้ของคนในสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลง สื่อกลายเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งใหม่ที่สามารถกระตุ้นการรับรู้ และดึงดูด ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนจะใช้เวลาไปในการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น หากเยาวชนและประชาชนในชุมชนบ้านศรีฐานได้รับการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ การนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีรูปแบบและเนื้อหาที่มีคุณภาพ ให้เกิดความฉลาดรู้ด้านสื่อ และความตื่นรู้ทางปัญญาได้อย่างทรงพลัง จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านนักสื่อสารสร้างสรรค์อย่าง “พิราบน้อย” ที่ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตสื่อ และสามารถบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ

พันโท ดร.พิสิษฐ์ กล่าวต่อว่า สมาคมเครือข่ายหนังสื่อพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในอิทธิพลของสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อโซเซียลมีเดีย จึงต้องการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในชุมชนบ้านศรีฐาน ได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ พร้อมฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อแบบเข้มข้นจากนักสื่อสารมืออาชีพ ให้ความรู้ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลในยุคดิจิทัล เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับงานด้านประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อโซเซียลมีเดีย และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการทำงานในอนาคตได้

สมาคมเครือข่ายหนังสื่อพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน (องค์กรสาธารณประโยชน์) จึงได้ร่วมกับชุมชนบ้านศรีฐาน, สถานีวิทยุ อสมท. ขอนแก่น, ศูนย์ข่าว 123 คนดีมีน้ำใจ จังหวัดขอนแก่น, ศูนย์ศึกษาพระเครื่องจังหวัดขอนแก่น, สถาบันวาทศิลป์ และสถาบันพัฒนสื่อสารมวลชน จัดทำ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวยุคดิจิทัล “พิราบน้อยศรีฐาน” ประจำปี 2562 ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น และโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ในการให้ใช้สถานที่จัดการอบรมดังกล่าว ระหว่างวันที่  23 – 24  สิงหาคม  พ.ศ.2562 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากชุมชนศรีฐานทั้ง 4 ชุมชน และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน รวมทั้งสิ้น 82 คนนายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวในโอกาสปิดการอบรม “พิราบน้อยศรีฐาน” ว่า ต้องขอแสดงความยินดีกับพิราบน้อยศรีฐานทุกคน ที่เข้าอบรมการในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวยุคดิจิทัล “พิราบน้อยศรีฐาน” ประจำปี 2562 และขอขอบคุณ สมาคมเครือข่ายหนังสื่อพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน (องค์กรสาธารณประโยชน์) และ ภาคีเครือข่าย อาทิ สถานีวิทยุ อสมท ขอนแก่น, ศูนย์ข่าว 123 คนดีมีน้ำใจ จังหวัดขอนแก่น, ศูนย์ศึกษาพระเครื่องจังหวัดขอนแก่น, สถาบันวาทศิลป์, สถาบันพัฒนสื่อสารมวลชน, ชุมชนศรีฐาน และที่สำคัญ เป็นโครงการที่ สมาคมเครือข่ายหนังสื่อพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในอิทธิพลของสื่อต่างๆ ทั้งสื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และโซเซียลมีเดีย (Social Media) จึงต้องการส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนศรีฐาน ได้มีโอกาส เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อแบบเข้มข้นจากนักสื่อสารมืออาชีพ ซึ่งจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับงานด้านประชาสัมพันธ์ และยังสามารถเข้าใจในสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อโซเซียลมีเดีย (Social Media) ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการทำงานในอนาคตต่อไป

“พิราบน้อยศรีฐาน” เป็นโครงการแรกที่นำร่องในชุมชนศรีฐาน นับเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเยาวชน ที่จะได้พัฒนาศักยภาพและต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยากให้นำโครงการนี้ขยายผลไปยังชุมชนต่างๆ เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ และฝึกฝนปฎิบัติจากผู้เชี่ยวชาญนักสื่อสารมืออาชีพ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต  
นายสุธี ศรสวรรค์ พมจ.ขอนแก่น กล่าวต่อว่า พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่เน้นการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ต้องการให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีความสามารถ และเติบโตขึ้นมาเพื่อเข้ามาทดแทนผู้ใหญ่ที่ทำงานมานาน มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ซึ่งผู้ใหญ่ในปัจจุบันแต่ละท่านก็ต้องเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัย เรื่องที่มีความสำคัญอีกหนึ่งเรื่องคือ “สังคมผู้สูงอายุ” ในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ คือมีผู้สูงอายุ 20% และใน ปี 2574 จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 28 – 30% ดังนั้น เราต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อทดแทนผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เยาวชนในปัจจุบันมีหลายกลุ่ม บางกลุ่มติดสื่อ Social ในทางที่ผิด ขาดทักษะการคิดและตัดสินใจ ทำให้หลงไปกระทำตามกระแสแบบผิดๆ ถูกหลอกลวงไปทำมิดีมิร้าย กลายเป็นปัญหาของสังคม ซึ่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ เยาวชนบ้านศรีฐานจะเป็นโครงการที่นำร่องและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในชุมชนอื่นๆ ดังนั้น ผู้ปกครอง โรงเรียน และหน่วยงานต้องให้ความสำคัญที่จะร่วมกันสร้างให้เยาวชนได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต  

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท.54ปี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here