ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับข้าราชการครูที่ขอรับการประเมินวิทยฐานะใหม่ (ว 21/2560)

0
577

สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับข้าราชการครูที่ขอรับการประเมินวิทยฐานะใหม่ (ว 21/2560)

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ดร.สุรพล เสนบุญ ประธานกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) ตามโครงการพัฒนาบุคลากร กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการครู กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 มีสถานศึกษาทั้งหมด จำนวน 21 สถานศึกษา สถานศึกษาละ 5 คน รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น จำนวน 102 คน โดยมีนางธณัฐชนก ฉิมพลี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) สามารถนําความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดให้กับข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษานําไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมไปถึงส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษามีการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการอบรมฯ ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จํานวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสายสมร เพชรอยู่ ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ (ครูเชี่ยวชาญ) และนางจิตรดา ประเสริฐนู ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ทีมข่าว ข่าวเด่นนิวส์สยาม จ.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here