ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ม.อุบลฯ จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้า และลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2562 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

0
469

ม.อุบลฯ จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้า และลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2562
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 2 ห้องประชุมแกรนด์บอลลูม C โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและ นางสาวพุทธชาด วัฒนวิมลกร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา ผู้แทนสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ให้เกียรตินำคณะผู้แทนเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคต่าง ๆ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว และ รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติร่วมต้อนรับและร่วมการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินการของโครงการระหว่างสถาบันและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและสนับสนุนความเข้มแข็งของโรงเรียนเครือข่าย ตลอดจนต้นแบบที่จะนำไปพัฒนาโรงเรียนต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทั้ง 17 สถาบัน ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียน จำนวน 376 โรงเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครู จำนวน 4,474 คน และนักเรียน จำนวน 39,794 คน ได้มีการจัดกิจกรรมครอบคลุมไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ กิจกรรมพัฒนานักเรียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น และในปีนี้มีโรงเรียนแกนนำเครือข่ายเข้มแข็ง จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนบ้านโพง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และช่วงเช้า พระครูวิมลปัญญาคุณ ผู้ก่อตั้งและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศรีแสงธรรม บรรยายความก้าวหน้าและผลงานของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยพัฒนามาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ภายหลังการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของโรงเรียนแกนนำเครือข่ายเข้มแข็งและโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของแต่ละสถาบัน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะตรวจเยี่ยมแล้ว ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโรงเรียนเครือข่ายคือโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมวิทยา) อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงเรียนบ้านโพง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และโรงเรียนเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนยโสธร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้กำลังใจในการดำเนินโครงการ


รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับหมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เชิงประเด็น C โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เนื่องจากรัฐบาลได้มุ่งเน้นความสำคัญของการส่งเสริมบทบาทให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยนำนวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันอุดมศึกษาไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และการรู้หน้าที่ของพลเมือง อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑๖ สถาบัน สำหรับการดำเนินงานปีงบประมาณนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ 21 โรงเรียน มีครูกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 210 คน และนักเรียน จำนวน 7,900 คน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจัดทำหลักสูตรร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ จำนวน 3 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบบูรณาการเพื่อให้โรงเรียนเลือก ประกอบด้วย หลักสูตร STEM ด้านการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ หลักสูตร STEM ด้านการเรียนรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ และ หลักสูตร ที่ 3 STEM ด้านการเรียนรู้ทางการเกษตร โดยโรงเรียนทั้งหมดจะได้แนวทางการสอนแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตลอดจนวิธีการสอนในอนาคตต่อไป

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here