ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#เกษตร จ.อุบลฯ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์

0
797

เกษตร จ.อุบลฯ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์  

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์  ปี  2562

ที่ห้องรีเจ้นท์บอลรูม  โรมแรมรีเจ้นท์  อำเภอเมืองอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี   สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์  ปี  2562 

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้อนุมัติให้จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปี 2562 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นหน่วยขับเคลื่อนโครงการฯ  ประกอบด้วย  2  กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนามันสำปะหลังอินทรีย์  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ในกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน  เป็นการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดฯให้มากขึ้น  สู่เป้าหมาย 1 ล้านไร่ในปี  2564  เป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน  มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น  ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  

การอบรมในวันนี้เป็นการอบรมการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบกลุ่ม PGS มีเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม  ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  129  กลุ่ม   เจ้าหน้าที่จากกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล จำนวน 19 ราย  รวมจำนวนทั้งสิ้น  153 ราย

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here