ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ม.อุบลฯ สนองยุทธศาสตร์ชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) การสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลในการดำเนินการให้บุคคลมีคุณวุฒิวิชาชีพ

0
675

ม.อุบลฯ สนองยุทธศาสตร์ชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
การสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลในการดำเนินการให้บุคคลมีคุณวุฒิวิชาชีพ

เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) “การสนับสนุนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” ในการดำเนินการให้บุคคลมีคุณวุฒิวิชาชีพ ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นผู้แทนสถาบัน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้แทนองค์กรรับรอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งในวันนี้ยังมี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในคราวเดียวกันโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในการประกอบอาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพ และความร่วมมือในการดำเนินงานต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายของทั้งสองฝ่าย ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 และพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีพันธกิจสำคัญคือสร้างการรับรู้ต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้เป็นที่รู้จัก เพื่อผลักดันให้เกิดความตระหนักถึงประโยชน์ มีการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปใช้อย่างกว้างขวาง ในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบอาชีพมีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และประเทศไทย 4.0 รวมทั้งการนำระบบศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การบริการเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้สนับสนุนบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีมากที่มีโอกาสร่วมงานกับทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ถือว่าเป็นความร่วมมือต่อเนื่องเป็นระยะที่ 2 โดยมีระยะเวลาระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2562 – 22 มีนาคม 2565 รวมระยะเวลา 3 ปี เพื่อทำหน้าที่การสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลในการดำเนินการให้บุคคลมีคุณวุฒิวิชาชีพ และในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ คณะวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ “องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับมอบอำนาจลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. และได้มอบหมาย ดร.สมปอง เวฬุวนาธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานองค์กร เพื่อดำเนินงานภายใต้องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) ประกอบด้วย 4 อาชีพ ได้แก่ อาชีพนักทดสอบระบบ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 อาชีพนักพัฒนาระบบ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 อาชีพนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 และอาชีพผู้ควบคุมคุณภาพ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 และสาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) ซึ่งประกอบด้วย 1 อาชีพ ได้แก่ อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 โดยทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาอาชีพดังกล่าวต่อไป

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here