ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี จัดกิจกรรมค่ายเสริมสมรรถนะ “ อาชีพสานฝันอาชีพอาชีวะเป็นเลิศ ”

0
707

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี จัดกิจกรรมค่ายเสริมสมรรถนะ “ อาชีพสานฝันอาชีพอาชีวะเป็นเลิศ ”

วันที่25มกราคม2562นายเสรี ตุ้มอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานชาติปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมค่ายเสริมสมรรถนะ อาชีพสานฝันอาชีพอาชีวเป็นเลิศ ที่ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี โดยมีว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ บุตรบุราณผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีกลางรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกที่สำคัญยิ่งในการนำประเทศเข้าสู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 และเป็นการเตรียมความพร้อมกำลังคนทั้งด้านความรู้ทักษะสมรรถนะที่จำเป็นให้สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีพลวัตและการแข่งขันอย่างเสรีและไร้พรมแดน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการด้านพัฒนาการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีและวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีจึงจัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานชาติปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมค่ายเสริมสมรรถนะ อาชีพสานฝันอาชีพอาชีวเป็นเลิศขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่การใช้ประโยชน์

โดยมีนักเรียนจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่  วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีและวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เข้าร่วมกิจกรรม  รวมทั้งสิ้น 255 คน

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here