ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##泰國人力仲介公會 Thai Overseas Manpower Association สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคมฯ ชุดใหม่

0
274

泰國人力仲介公會
Thai Overseas Manpower Association
สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคมฯ ชุดใหม่

นายสุรชัย หวังวัฒนานุกูล นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกกว่า 50 บริษัทเข้าร่วมประชุมณห้องพระราม 9 โรงแรม SC Park Hotel เลียบทางด่วน ประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

นายสุรชัย หวังวัฒนานุกูล นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ กล่าวว่า ด้วยคณะกรรมการสมาคมจัดหางานไทยไปต่างประเทศ
ชุดปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ครบตามวาระที่ข้อบังคับของสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการจึงมีมติเห็นสมควรให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
และทำการการเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคมชุดใหม่
ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 11.30 น.ถึง 16.30 น. ณ.ห้องพระรามเก้าชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค โฮเตล เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม รามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
-วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-วาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
-วาระที่ 3 เรื่องรับรองงบการเงินประจำปี 2561
-วาระที่ 4 เรื่องการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
-วาระที่ 5 เรื่องเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่
-วาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆถ้ามี

นายสุรชัย หวังวัฒนานุกูล นายกสมาคมฯ ได้กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการบริหารชุดเก่าที่กำลังจะพ้นวาระ และท่านสมาชิก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุน สามัคคี ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคำปด้วยดี
ต่อจากนั้นก็ได้ทำการเลือกคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ ผลการลงคะแนนเสียงที่ได้รับการสนับสนุนมากที่สุดคือ นางสาวอรัญญา สกุลโกศล ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่ต่อไป

 นางสาวอรัญญา สกุลโกศล นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ (คนใหม่)/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน บอสส์ดีไลท์ แมนพาวเวอร์ จำกัด/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 8 สถาบันการสร้างชาติ 

泰國人力仲介公會 理事名單
คณะกรรมการชุดใหม่สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ

คณะที่ปรึกษาสมาคมฯ มี

 1. นายรังสรรค์ อนันต์ – ประธานที่ปรึกษา
 2. นายบรรจง ฉุดพิมาย – รองประธานที่ปรึกษา
 3. ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ – ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (ประธานโครงการสถาบันการสร้างชาติ)

โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ ดังนี้

 1. นางสาวอรัญญา สกุลโกศล – นายกสมาคม
 2. นายสุรชัย หวังวัฒนานุกุล – อุปนายก
 3. นายยศพนธ์ กิจสมบูรณ์ชัย – อุปนายก
 4. นายกานต์ ศรีเปารยะ – เลขาธิการ
 5. นายอวิรุทธ์ วุฒิโชติวรกิจ – เหรัญญิก
 6. นายนิจการ รักษ์อุดมการณ์ – นายทะเบียน
 7. นายภูมิภัทร แซ่หลี่ – ปฏิคม
 8. นายชินวัฒน์ ใจกุศลสูงยิ่ง – ประชาสัมพันธ์
 9. นายสุทธิโรจน์ นันทิภาคย์วรกุล – กรรมการ
 10. นายเฟื่องฟู ชีวินมหรัตน์ – กรรมการ
 11. นายวชิระ สำเร็จตระกูล – กรรมการ
 12. นายปภณวัชร บุญดาวิจิตร – กรรมการ
 13. นางสาววิโรชา แซ่ผ่ง – กรรมการ
 14. นายวิชิต ศรีสิทธิเดชารักษ์ – กรรมการ
 15. นางสาวกฤษณา แซ่ย่าง – กรรมการ

ขอบคุณภาพข่าว จากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here