ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ม.อุบลฯ สนองนโยบายรัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศจัดงานทดสอบตลาดสินค้านวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ปี 2562

0
697

ม.อุบลฯ สนองนโยบายรัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศจัดงานทดสอบตลาดสินค้านวัตกรรม
ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ปี 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จัดงานทดสอบตลาดสินค้านวัตกรรม “ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ปี 2562” (Product Innovations Market Testing Expo 2019: PI-MTE2019) ในระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2562 ณ ชั้น 1 ลานโรบินสัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี โดยมี ดร.รุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 เป็นประธานเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติมอบสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ์ผลงานวิจัยแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงพาณิชย์จากการนำงานวิจัยมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถขยายช่องทางการตลาด หรือสร้างช่องทางตลาดใหม่ ๆ ได้ ซึ่งหลังจากพิธีเปิดประธานและแขกผู้มีเกียรติได้เดินชมบูธผลิตภัณฑ์ และการออกร้านแสดงสินค้านวัตกรรมภายในงาน ตลอดจนกิจกรรมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ (Grand Opening) จากผู้ประกอบการ จำนวน 33 ราย ที่จัดแสดงภายในงาน รวมทั้งกิจกรรม Marketing Talk หัวข้อ “ปิดการขายอย่างมืออาชีพ” โดย อาจารย์กนกพร วิเศษศิริ และ Content Talk หัวข้อ “วงในสื่อ” โดย คุณโหน่ง วงศ์ทนง ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ภายในงานด้วย


รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ดังจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรมนั้น ทางโครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ปี 2562 ได้เล็งเห็นโอกาสในการสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ โดยสนับสนุนให้เกิดการนำผลงานวิจัยซึ่งเป็นผลงานจากมหาวิทยาลัยมาต่อยอด เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ เป็นการนำผลงานจากหิ้งสู่ห้าง เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้นำไปต่อยอดขยายช่องทางการตลาด และยังทำให้ผลงานที่นักวิจัยคิดค้นขึ้นได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง โครงการนี้ไม่เพียงแต่ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ยังได้ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ นอกจากการนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนธุรกิจจนสามารถสร้างความก้าวหน้า และการพัฒนาให้กับองค์กรแล้ว ยังสอดคล้องกับนโยบายของประเทศในการส่งเสริมต่อยอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ให้ประเทศเกิดการขับเคลื่อนและเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง ซึ่งงานนี้ยังเป็นอีกขั้นในการที่ผู้ประกอบการจะได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการถ่ายทอด ออกทดสอบตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้จักผลิตภัณฑ์และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงสินค้าต่อไป และโครงการฯนี้ยังได้กำหนดให้มีกิจกรรม Innovation Collaboration Forum เป็นการสัมมนาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลงานวิจัย ซึ่งมีนักวิจัยให้แก่ผู้ประกอบการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 176 คน รวมทั้งกิจกรรม Exhibition Showcase ที่มีงานวิจัยต่าง ๆ เข้าร่วมแสดงผลงาน จำนวน 33 ผลงาน จากการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 2 ครั้ง จากผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 119 ราย มีผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ จำนวน 70 ราย และมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 64 ราย จากนั้นเป็นการจัดสัมมนาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดแนวคิดในการสร้างธุรกิจนวัตกรรม 5 วัน ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม Product Lift Up Camp โดยเชื่อมโยงผลการวิจัยและผู้ประกอบการ กิจกรรม Business Idea Severity โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาให้ข้อเสนอแนะ กิจกรรม Business Model เป็นการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจ พร้อมให้ผู้ประกอบการนำเสนอแผนธุรกิจเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก โดยได้กำหนดคัดเลือกผู้ประกอบการให้เหลือไม่น้อยกว่า 30 กิจการ และเข้าให้คำปรึกษา แนะนำ ประเมิน และวินิจฉัยสถานประกอบการ พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here