ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ครั้งที่ 15

0
1079

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ครั้งที่ 15

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ครั้งที่ 15 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการทำงานด้านการรณรงค์ ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่และเห็นโทษของการสูบบุหรี่ โดยในวันนี้มีประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงตัวใหม่ มีอันตรายมากกว่าบุหรี่ธรรมดา โดยมีการประชุมหาแนวทางร่วมกัน เพื่อป้องกันและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจได้รู้ถึงโทษ-พิษภัยที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้า และป้องกันไม่ให้เยาวชนของชาติเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า โดยมี คณะกรรมการ และที่ปรึกษาฯ อาทิ ศาสตราจารย์ นพ.รณชัย คงสกล เลขานุการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณประกิต วาทีสาธกกิจ, นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส, นพ.ขจิต ชูปัญญา, รศ.สุปาณี เสนาดิสัย ฯลฯ. คุณสุพัตรา พันธ์อำนวย ผู้แทน สสส., นางสาวนพวรรณ อัศวรัตน์
ผู้แทน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ – ที่ปรึกษาคณะกรรมการ,
พล.ต.อ.ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และผู้แทนจากองค์กรต่างๆอาทิ เครือข่ายพระสงฆ์, สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย, สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ฯลฯ. ร่วมประชุมหารือ ในวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.30 นถึง 16.00 น . ณ. ห้องประชุมนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

โดยก่อนเริ่มการประชุมคณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.เกียรติคุณ พ.ญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2562 ด้วยสภามหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ในคราวประชุมครั้งที่ 407 8/2562) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบ ปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2562 แพทยศาสดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ท่าน ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่น เป็นคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์และประเทศชาติ อย่างอเนกอนันต์

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์สื่อมวลชนปลอดบุหรี่ รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here