ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สกศ. จัดประชุมอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด ครั้งที่ 5/2562

0
166

สกศ. จัดประชุมอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด ครั้งที่ 5/2562

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมพจน์ สะเพียรชัย อาคาร 2 ชั้น 5 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีนายอรรถการ ตฤษณารังสี รองประธานอนุกรรมการ
ทำหน้าที่ประธานการประชุม และมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.วรา วราวิทย์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และ นางสาวอังคนา แย้มอุบล ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศด้านสังคม
ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สภาการศึกษาเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์สถิติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งแบ่งเป็น4 โครงการย่อย ได้แก่ 1) โครงการรวบรวมโครงสร้างฐานข้อมูล มาตรฐานข้อมูล
รหัสข้อมูล และมาตรฐานการต่อเชื่อมข้อมูลให้เป็นระบบ 2) โครงการแสดงดัชนีชี้วัดเพื่อการตัดสินใจด้านนโยบายการศึกษา 3) โครงการนำร่องเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ National Badge Management using Blockchain Technology และ 4) โครงการนำร่องเพื่อศึกษาความเป็นไปได้เรื่องของการทำระบบคอมพิวเตอร์บริหารโรงเรียนในระบบคลาวด์ โดยใช้เลขประจำตัว 13 หลักจากบัตรประชาชนในการยืนยันตัวตนแทนการกรอกข้อมูล เพื่อลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะมีบทบาทในฐานะที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

ขอบคุณข้อมูลข่าว จากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here