ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์” มอบประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ พัฒนาอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ลดความสูญเสียจากการเสียชีวิตและพิการ

0
1292

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์” มอบประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
พัฒนาอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ลดความสูญเสียจากการเสียชีวิตและพิการ

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นายกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว และรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, นายสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, นายสุรพงษ์ เสรฐภักดี กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, นายนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, นายนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, นายไปรเทพ ซอโสตถิกุล ผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, นายธฤต โอภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, นายสุธี เกตุศิริ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว, พญ.เบญจมาศ วณีสอน ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว, นางประภัสสร รุจิรากรสกุล ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว, นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ให้กับอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ที่ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลหัวเฉียว ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เปิดเผยว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรการกุศลเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ดำเนินงานสาธารณกุศล และงานบรรเทาสาธารณภัย ต่างๆ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทุกชนชั้น ทุกศาสนา ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ และตาย ไม่เลือกเพศ และวัย ตลอดรวมทั้งด้านการศึกษา

ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีหน่วยงานในเครือข่ายประกอบด้วย โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว โดยมี อาสาสมัครมูลนิธิปุอเต็กตึ๊ง ผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในงานช่วยเหลือ สังคมต่างๆ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตระหนักถึงความสำคัญของอาสาสมัครมูลนิธิฯในการเข้าช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น จึงได้มอบหมายให้โรงพยาบาลหัวเฉียว ซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือข่าย และเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ให้เป็นองค์กร ฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน” ให้แก่อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของ มูลนิธิฯ เพื่อให้อาสาสมัครของมูลนิธิฯ มีวิชาความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานอาสาสมัคร ฉุกเฉินการแพทย์อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานวิชาการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปัจจุบัน อาสาสมัครได้สำเร็จการฝึกอบรม เป็นอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์แล้ว สามารถนำความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องจากการฝึกอบรมจนจบหลักสูตรไปใช้ในการช่วยชีวิต ช่วยเหลือ ผู้เจ็บปุวย บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยจิตอาสา เมตตา มีคุณธรรม ตามที่ได้ตั้งใจไว้ด้วย ความแน่วแน่ ภาคภูมิต่อไป นายแพทย์เลิศฤทธิ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาล หัวเฉียว และเป็นคณะผู้ดำเนินงานจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติ การแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Emergency Medical Responder – EMR)” เปิดเผยว่า การฝึกอบรมนี้เป็น หลักสูตรที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเห็นความสำคัญของการออกปฏิบัติหน้าที่ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน เบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ จึงให้โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลและช่วย ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Emergency Medical Responder – EMR)” ให้แก่อาสาสมัครมูลนิธิ ป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้

  1. เพื่อให้อาสาสมัครมูลนิธิปุอเต็กตึ๊ง มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติการฉุกเฉิน ขั้นพื้นฐานแก่ผู้ปุวยฉุกเฉิน
  2. ผู้ปุวยฉุกเฉินได้รับการดูแล ณ จุดเกิดเหตุที่ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ตามขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจำกัดของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปุวยฉุกเฉินมีโอกาสรอดชีวิต ลดความพิการ และกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้
  3. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเอกชนขนาดใหญ่ที่มี อาสาสมัครที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    4.อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วย ฉุกเฉินในฐานะอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์

การอบรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาการอบรม จำนวน 40 ชั่วโมง และฝึกปฏิบัติ ภาคสนามในสถานการณ์จริง จำนวน 10 ครั้ง สำหรับวิทยากรผู้ถ่ายทอด ความรู้และประสบการณ์ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และบุคลากรจากองค์กร ภายในและภายนอก อาทิ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลตำรวจ เป็นต้น ซึ่งมีคุณสมบัติ ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด การอบรม ปี 2561 จัดจำนวน 9 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 409 คน และเนื่องด้วย ผู้สำเร็จการอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินที่ค่อนข้างเข้มงวด จึงทำให้มีผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 341 คน โดยเกณฑ์การผ่านการอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้น พื้นฐาน (EMR) คือ ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 90% ของระยะเวลาการ อบรม และต้องสอบผ่านภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติภาคสนามในสถานการณ์จริงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ ในปี 2562 ยังได้จัดการอบรมฟื้นฟูวิชาการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Refreshed EMR) ให้แก่อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง) ที่ผ่านการอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR) ปี 2558 จำนวน 1 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 114 คน สำเร็จการอบรมครบทั้ง 114 คน โดยเกณฑ์การผ่านการอบรมฟื้นฟูวิชาการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Refreshed EMR) คือ ผู้เข้ารับการอบรม ต้องมีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 90% ของระยะเวลาการอบรม และต้องผ่านเกณฑ์ประเมินการ ฝึกปฏิบัติทุกทักษะ รับรองโดยวิทยากรผู้ควบคุมการฝึก ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมทั้งหมด มูลนิธิปุอเต็กตึ๊งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ
***รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ โรงพยาบาลหัวเฉียว โทร. 0-2223-1351 ต่อ 5625

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here