ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ม.อุบลฯลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการห้องเรียนพิเศษร่วมกับ รร.นารีนุกูล สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

0
1336

ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการห้องเรียนพิเศษร่วมกับ รร.นารีนุกูล
สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนนารีนุกูล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียนพิเศษโรงเรียนนารีนุกูล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนนารีนุกูล และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ นายไพฑูรย์ ครองยุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล เป็นตัวแทนโรงเรียนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการให้บริการด้านวิชาการแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมสอดคล้องดับบริบทของสถานศึกษา และศักยภาพของนักเรียนต่อไป


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการร่วมกับโรงเรียนนารีนุกูลครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความสำคัญของการผลิตนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรม นำความรู้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ จึงได้ร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเตรียมความพร้อมในสาขา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียนที่มีความถนัดและสนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านระบบโควตา ผู้มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าศึกษาในคณะต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะให้คำปรึกษา คำแนะนำ ส่งเสริม และติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนากรจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงที่มีประสิทธิภาพตามศักยภาพของผู้เรียนในสาขาดังกล่าวข้างต้น ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการอบรมฝึกทักษะให้ผู้เรียนด้านโครงงาน (Project-Based Learning) การสอนเสริมให้กับผู้เรียน เพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าร่วมการทดสอบของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยโรงเรียนจะสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม และมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และองค์ความรู้ด้านวิชาการเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) โดยโรงเรียนจะสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการประชุม โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม ถึงวันที่ 23 กันยายน 2565

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here