ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน กิจกรรม “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” ณ จังหวัดสกลนคร

0
1166

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนกิจกรรม “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” ณ จังหวัดสกลนคร

รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีวินัย มีความสามารถในการเรียนรู้ทักษะ ในปี 2560 ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยได้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรุงเทพมหานครส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล สภาเด็กและเยาวชนเขต สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 8,780 แห่ง

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 16.00 น. ณ ลานสกลละเบ๋อ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์ “งานถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์”  จังหวัดสกลนคร โดยมี ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมเป็นเกียรติในงาน 

ดร.สมคิด เปิดเผยว่า สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกศักยภาพของตนเอง อย่างสร้างสรรค์ทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี งานฝีมือและอื่นๆ และได้เผยแพร่ผลงานกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างบทบาททางสังคมให้เป็นตัวอย่าง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน เกิดการทำงานแบบบูรณาการ สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ เอกชน และเครือข่าย โดยมีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร เด็กและเยาวชน ประชาชนและภาคีเครือข่าย   เข้าร่วมงานจำนวน 1,000 คน ภายในงานมีการนำเสนอและแนะแนวอาชีพในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน การนำเสนอนิทรรศการ การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองของเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน อาทิ การแสดงนาฏการเผ่าไทภูพาน, การแสดงดนตรีสากล, การแสดงดนตรีในสวน เครือข่ายเพลง ดนตรี กวีศิลป์สกลนคร, การแสดงรำมวยโบราณ, การแสดงรำภูไทย 3 เผ่า, การแสดงโส้ทั่งบั้ง, การแสดงดนตรีพื้นเมือง, การแสดงเต้นเต่างอย และการแสดง DANCERCISE

ดร.สมคิด กล่าวทิ้งท้ายว่า ในปีนี้จะเน้นให้สภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศจัดกิจกรรมถนนเด็กเดิน เพื่อนำเสนอผลงานให้สาธารณะชนได้รับทราบ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การยุติความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ต่อต้านคอรัปชั่นและป้องกันยาเสพติด การติดตามดูแลครอบครัวที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และสื่อสร้างสรรค์ ซึ่งกิจกรรมถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีสร้างสรรค์แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีพลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญาในการขับเคลื่อนงานทั้งด้านการพัฒนา การส่งเสริมและการคุ้มครองเด็กและเยาวชนสู่สังคมที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป@ออม👸👧 

#ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here