ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลราชธานี จัดงาน “วัน CD DAY UBON 2020 มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน”

0
391

อุบลราชธานี จัดงาน “วัน CD DAY UBON 2020 มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน”

วันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิด”งาน CD DAY UBON 2020 มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” พร้อมมอบโล่รางวัลพระราชทานและใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้นำองค์กรเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ รวม 79 รางวัล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดฯ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาและสื่อมวลชน เข้าร่วมงานนายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้จังหวัดฯ จัดกิจกรรมรวมพลังคนดี แห่งแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย 1)พิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานและมอบโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” 2)พิธีมอบโล่รางวัล “สิงห์ทอง”กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น 3)รางวัลข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น 4)รางวัลข้าราชการเกษียณ บุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ “น้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” 5)รางวัลเกื้อหนุนความสำเร็จ 6)รางวัลผู้เชี่ยวชาญด้านทุนชุมชนดีเด่น 7)รางวัลเครือข่ายธุรกิจชุมชนดีเด่น 8)รางวัลการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน 9)รางวัลสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ปี 2563 ตลอดจนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและการจัดนิทรรศการผลงานดีเด่นของกลุ่มอำเภอโดยการจัดงานดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์ ได้แก่
​​ 1.เพื่อให้ผู้นำชุมชนดีเด่นทุกคนได้เกิดความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้น้อมน้ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
​​ 2.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค
3.เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน และกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน ดีเด่น ระดับจังหวัด และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของงานพัฒนาชุมชนต่อสาธารณชน
4.เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนระหว่างผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ภาคีการพัฒนาและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐาน การบริหารจัดการชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลุ่มบุคคลเป้าหมาย จำนวน 300 คน ผู้รับรางวัล จำนวน 79 รางวัลส่งผลให้ผู้นำชุมชนดีเด่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนดีเด่นเกิดความภาคภูมิใจ และได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และมีเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันและมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ระหว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนสามารถขับเคลื่อนงานร่วมกับกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนให้บรรลุผลก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด สะท้อนให้เห็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ที่ร่วมกันพัฒนาชุมชนโดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เข้าไปสร้างความรู้ ความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ และน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงสามารถนำพาตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน แม้จะมีผลกระทบจากวิกฤต โรคระบาดต่าง ๆ วิกฤติจากภัยธรรมชาติ และยังได้รับการประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้มีผลงานเด่น เพื่อเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์งานสู่สาธารณชน เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไปที่จะนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัวต่อไป​​

Cr.ปชส.อุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here